Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда улыўма нырқы дерлик 213 миллион доллар болған 8 инвестициялық жойбар әмелге асырылады"

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТЫҢ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЙЛАЎШЫЛАРЫ МЕНЕН УШЫРАСЫЎДАҒЫ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ (6-бөлим)

Қарақалпақстан Республикасында да улыўма нырқы дерлик  213 миллион доллар болған 8 инвестициялық жойбар әмелге асырылады. Мысал ушын, 2017-2018-жылларда Шымбай пахта тазалаў заводының базасында 10 миллион долларлық инвестиция есабынан жылына 4 мың тонна ийирилген жип ҳәм  4 мың тонна трикотаж гезлеме ислеп шығарыў шөлкемлестириледи.

Қурылыс материалларын ислеп шығарыў саласында ҳәм басқа тармақларда 196 жойбар әмелге асырылады. Соның ишинде, келеси еки жылда Қараөзек районында жылына 200 мың тонна цемент ислеп шығарыў қуўатлылығына ийе бол­ған завод иске түсириледи.

Азық-аўқат санаатында келеси бес жылда 201 инвестициялық жойбарды әмелге асырыў мөлшерленбекте. Атап айтқанда, Нөкис районында жылына 1,5 мың тонна мийўе-овощты қайта ислейтуғын кәрхана жумыс баслайды.

Сол дәўирде Жергиликлилестириў бағдарламасы шеңберинде 38 жойбар турмысқа енгизиледи. Соның ишинде, Беруний, Төрткүл, Шымбай районларында усы бағдарда бәсекиге шыдамлы өнимлерди ислеп шығарыў жолға қойылады.

Қарақалпақстан Республикасында аймақлық экспорттың көлеми усы жылдың өткен дәўиринде 34 миллион долларды қураған ҳәм бул 2011-жылға салыс­тыр­ғанда 2,4 есеге көп. Ҳәзирги ўақытта барлық қала ҳәм районларда экспорт­тың көлемин ҳәм валютаның түсимин көбейтиў бо­йынша әмелге асырылмаған резервлер еле жүдә көп.

Келеси 5  жылда аймақлық экспорттың көлемин кеминде 1,5 есеге арттырыў, экспорт жумысына және кеминде 30 кәрхананы тартыў нәзерде тутылмақта.

Биз аўыл хожалығын раўажландырыў ҳәм модернизациялаў бойынша да анық ўазыйпаларды белгилеп алғанбыз.

Бәринен бурын, егислик жерлердиң мелиоративлик жағдайын жақсылаў ҳәм олардың өнимдарлығын арт­тырыў бойынша жумыслар даўам еттириледи. Егислик жерлердиң үлкен бөлеги күшли дәрежеде шорланған, қарақалпақ дийқанлары буның әҳмийетин, әлбетте, жақсы түсинеди.

Буннан тысқары, 2021-жылға шекем нырқы 337 миллион доллар болған, суў ресурсларын басқарыўды жақсылаўға қаратылған жойбар әмелге асырылатуғынын атап өтпекшимен. «Бостан» магистрал каналының дерлик 70 километр аралығын бетон менен қаплаў суўдың ысырап болыўын кемейтиў имканиятын береди.

Жәҳән көлеминде азық-аўқат қәўипсизлиги барған сайын әҳмийетли болып атыр­ған ҳәзирги дәўирде гөш ҳәм сүт ислеп шығарыўды кеминде 1,5 есеге, мәйекти — 1,8 мәрте, балықты — 2 мәрте, картошканы — 1,5 есеге, мийўе-овощ ҳәм жүзим жетистириўди 1,4 мәрте көбейтиўге ерисемиз. Ҳәзирги ўақытта бул өнимлерди қайта ислеўди кеңейтиў бойынша анық илажларды өз алдымызға ўазыйпа етип қойғанбыз ҳәм оларды әлбетте әмелге асырамыз.

Сондай-ақ, Қарақалпақстанның өзине тән шараятынан келип шығып, бул жерде шарўашылық, балықшылық, қусшылық, бағшылықты раўажландырыў бо­йынша анық илажларды әмелге асырыў дыққат-ора­йымызда болады.

Мәлимлеме-коммуникация системаларын ҳәм технологияларын раўажландырыў бүгинги күнде қаншелли әҳмийетли екени ҳаққында айтыўдың өзи  артықша деп ойлайман.

Бул бағдарда Қарақалпақстан Республикасында келеси бес жылда халыққа көрсетилип атырған телекоммуникация хызметлериниң сапасын арттырыў ушын 260 километрлик оптикалық талшықлы байланыс тармақлары ҳәм 129 мобиль байланыс таяныш станциясы қурылады.

Нөкис қаласы, Әмиў­дәрья, Қоңырат, Елликқала, Төрткүл, Шоманай, Мойнақ, Тахтакөпир районларында 14 санлы телеузатыў орнатылып, аймақты санлы телевидение менен қамтып алыўдың дәрежеси 59 проценттен 100 ке жеткериледи.

Шавкат Мирзиёев: «Мен тек ғана өзбек халқының емес, бәлким қарақалпақ халқының да перзентимен!» >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Гейде мен өзим, аграр ирригатор болмағанымда, бәлким шайыр боларма едим, деп ойлап қаламан">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда кейинги бес жылда 13 триллион 300 миллиард сумлық инвестиция өзлестирилди">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда соңғы бес жылда 6 мың 500 жаңа киши бизнес субъекти шөлкемлестирилды" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 120 жаңа кәрхана шөлкемлестириледи">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда улыўма нырқы дерлик 213 миллион доллар болған 8 инвестициялық жойбар әмелге асырылады" >>>>

Шавкат Мирзиёев: " 2017-жылы Нөкис қаласында 20 көп қабатлы турақ жай қурылады" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда шетки аймақлардың халқы ушын 12 жаңа жөнелис шөлкемлестириледи" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда келеси бес жылда 8 үлги жойбардағы балалар бақшасын қурылады">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 16 кәрханада импорт орнын басатуғын дәри қуралларын ислеп шығарыў жолға қойылады"
 

Бөлимлер