Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 16 кәрханада импорт орнын басатуғын дәри қуралларын ислеп шығарыў жолға қойылады"

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТЫҢ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЙЛАЎШЫЛАРЫ МЕНЕН УШЫРАСЫЎДАҒЫ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ (10-бөлим)

Бизге белгили, Биринши Президентимиздиң қарарларына муўапық, Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшыларын ҳәм фронт артында мийнет еткен кекселеримизди ҳәр жылы елимиздиң санаторийлеринде бийпул емлеў системасы орнатыл­ған еди. Бирақ, айырым кекселеримиз  денсаўлығы ямаса басқа да себеплерге байланыслы бул жеңилликтен пайдалана алмай атыр. Биз соны итибарға алып, бундай ветеранларымызға жолламалардың ақшасын бериўге қарар еттик. Бүгинги күнде санаторий жолламасының орташа баҳасы 800 мың сумды қурамақта. Демек, әне сол қаржы санаторийлерге барып емлениў имканиятына ийе болмаған кекселеримизге бериледи.

Ҳәзирги ўақытта «Нураный» қорының басшылығында «Мәҳәлле» қайырқомлық жәмийетлик фонды, Кәсиплик аўқамлары ҳәм жәмийетлик шөлкемлер тәрепинен жалғыз баслы қариялар ҳәр жылы қысқы кийим-кеншек ҳәм белгиленген түрдеги азық-аўқат өнимлери менен тәмийинленип келинбекте ҳәм бул жумыслар буннан кейин де даўам еттириледи.

Келеси төрт жылда елимиздеги барлық Мүриўбет ҳәм Сақаўат үйлери реконс­трукцияланады ҳәм ири оңланады, олардың материаллық-техникалық базасы беккемленип, заманагөй шараятлар жаратылады.

Он бириншиден, Аналықты ҳәм балалықты қорғаў системасын және де жетилис­тириў илажлары ислеп шығылды ҳәм тастыйықланды.

Биз ушын меҳир ҳәм садықлық, пидайылық тымсалы болған әзиз ҳәм теберик аналарымыз, ҳүрметли ҳаялларымызға турақлы итибар ҳәм ғамқорлық көрсетиў, олардың аўырын жеңил етиў бизиң жумысымызда ҳәмийше баслы бағдар болып қалады.

Бул бағдарламада ҳаяллар ҳәм балаларға медициналық хызмет көрсетиўди жақсылаў, атап айтқанда, оларға хызмет көрсететуғын емлеў-профилактикалық мәкемелериниң материаллық-техникалық базасын ҳәм кадрлар потенциалын буннан былай да беккемлеў илажлары нәзерде тутылмақта.

Сондай-ақ, барлық жаңа туўылған нәрестелер, жас өспирим қызлар, ҳәмиледар ҳәм туўыў жасындағы ҳаяллар ушын толық патронаж бақлаў системасы енгизиледи. Усының нәтийжесинде аналар ҳәм балаларда кеселликлерди ерте анықлаў көрсеткиши бүгинги 70 проценттен 100 процентке жеткериледи.

Алдағы бес жылда Қарақалпақстан Республикасының Нөкис, Хожели районлық медицина бирлеспелери қурамындағы туўыў ком­плекслери ҳәм балалар бөлимлери, Нөкис қаласындағы 9 шаңарақлық поли­клиника, Хожели ҳәм Тахтакөпир районларындағы балалар санаторийлери, республикалық жас өспиримлер диспансери, балалар стоматология поликлиникасы ҳәм басқа да медициналық орынларды реконструкциялаў ҳәм үскенелеў режелестирилмекте.

Әзиз дослар!

Бүгинги ҳәм ертеңги турмысымыз ҳаққында сөз бол­ғанда, әлбетте ҳәммемиз келешегимиз даўамшылары болған перзентлеримиз ҳаққында, олардың билимли, заманагөй кәсип-өнерге ийе болып, физикалық ҳәм мәнаўий саламат, бәркамал болып камалға келиўи ҳаққында ойлаймыз.

Ҳақыйқатында да, ҳәр бир бала — өсип, күшке толып киятырған, күтимге мүтәж нәзик бир нәлшеге мегзейди. Солай екен, оны ҳеш қашан меҳир ҳәм итибардан шетте қалдырыўға болмайды. Ата-аналар, устаз ҳәм тәрбияшылар, кең жәмийетшилик итибарынан шетте қалған бала шаңараққа, жәмийетке қуўаныш ҳәм пайда келтириў орнына тек ғана тәшўиш, тек ғана машқала келтиреди.

Усы мәнисте, уллы ша­йыр Бердақ бабамыздың:

«Ойлы жигит, жақсы билимпаз келер,

Айтқан гәплериңе түсимпаз келер,

Ақылсыздың қәсийети аз келер,

Ақмақлар ҳеш хызмет етпес халық ушын», деген даналық үгит-нәсиятлары бүгин де қандай үлкен әҳмийетке ийе екенин ҳәммемиз жақсы түсинемиз. Мине усы сөзлерге ҳәр биримиз әмел етип, әтирапымызда диний экстремизм, терроризм, нәшебентлик, адам саўдасы, нызамсыз миграция, «ғалабалық мәденият» деген жаман иллетлер қәўип салып турған бүгинги дәўирде балаларымыз тәрбия­сына, әсиресе, белгили бир жумыс әтирапында жәмленбеген жаслардың тәрбиясына айрықша итибар бериўимиз зәрүр.

Бул бойынша бизиң бағдарламаларымызда қызларымызды илим, кәсип-өнер сырларын пуқта ийелеўге үйретиў, олардың турмыста мүнәсип орнын табыўына көмеклесиў, ерте некениң алдын алыў сыяқлы әҳми­йетли ўазыйпалар да өз көринисин тапқан. Бул ўазыйпаларды әмелге асырыўда жақында қабыл етилген «Жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясат ҳаққында»ғы нызам жаңа имканиятлар ашып беретуғынына гүман жоқ.

Ҳүрметли дослар!

Жақында қабыл етилген қарар менен тастыйықлан­ған, елимиздеги ҳәр бир инсан, ҳәр бир шаңарақ турмысына тиккелей байланыслы болған және бир бағдарлама — фармацевтика санаатын жедел раўажландырыў менен байланыслы болып, оған муўапық алдағы 4 жылда улыўма баҳасы 224 миллион доллар болған 67 инвестициялық жойбар әмелге асырылады. Нәтийжеде елимизде фармацевтика өнимлерин ислеп шығарыў көлеми 2,5 есе көбейеди. Атап айтқанда, 22 бағдар бойынша кең түрдеги жаңа дәри қуралларын ислеп шығарыў жолға қойылады.

Хабарыңыз бар, жақында «Халықты дәри-дәрмақ қураллары ҳәм медициналық буйымлар менен тәмийинлеўди буннан былай да жақсылаўға байланыслы илажлар ҳаққында»ғы қарар да қабыл етилди. Бул қарар елимизде халықты ҳәм даўалаў мәкемелерин сапалы және қәўипсиз дәри-дәрмақ қураллары менен тәмийинлеўге, халықтың саламатлығын буннан былай да беккемлеўге хызмет етеди.

Қарақалпақстан Республикасында алдағы еки жылда 16 кәрханада импорт орнын басатуғын дәри қуралларын ислеп шығарыў жолға қойылады. Мәселен, Нөкис қаласында «Нөкис медтех» ҳәм «Мустафа фарм» кәрханаларында инфузия системасы, медициналық ҳәм инсулин шприцлери, латекс қолғаплар ҳәм басқа да өнимлер ислеп шығарылады. Сондай-ақ, 236 гектар майданда 200 тоннадан зыят дәрилик өсимликлер жетистириў режелестирилмекте.

Соның менен бирге, 2017-2021-жылларда елимизде қатты турмыслық шығындыларды санитариялық тазалаў ҳәм зыянсызландырыў системасын және де жетилис­тириў илажлары бағдарламасы таярланбақта.

Бул бағдарламада келеси бес жылда қатты турмыслық шығындыларды санитариялық жол менен тазалаў ҳәм зыянсызландырыў системасын және де жетилистириў бойынша компексли илажларды әмелге асырыў белгиленди. Атап айтқанда, Қарақалпақстан Республикасында да бул бағдарда жумыс алып баратуғын шөлкемлер 2017-жылы қосымша рәўиште арнаўлы транспорт қураллары менен тәмийинленеди.

Ҳүрметли әнжуман қатнасыўшылары!

Биз «Өзбек халқына тынышлық ҳәм аманлық керек» деген шақырықты қәўипсизликти тәмийинлеў саласындағы жумысымыздың тийкарғы принципи ҳәм негизги идеясы деп билемиз.

Ғәрезсизлик жылларында биз ерискен ең үлкен ҳәм бийбаҳа байлық — көп миллетли халқымыздың бирлиги, қарақалпақша ибара менен айтқанда, аўызбиршилиги, жәмийетимиздеги өз-ара мийрим-шәпәәт ҳәм жәмлескенлик орталығы саналады.

Пүткил дүньяда қурамалы жағдай жүзеге келип атыр­ған, терроризм, экстремизм ҳәм радикализм қәўпи барған сайын артып атыр­ған бүгинги шараятта бәрқулла сергек ҳәм қырағы болыў, мәмлекетимиздиң қорғаныў қәбилетин, Қураллы Күшлеримиздиң потенциалын ҳәр тәреплеме беккемлеў - қәўипсизлик ҳәм турақлылықты және халқымыздың тыныш турмысын тәмийинлеўдиң ең әҳмийетли шәрти ҳәм кепиллиги болып табылады.

Және бир мәрте атап өтпекшимен — биз мәмлекетимиздиң суверенитети ҳәм ғәрезсизлигине қәўип салыўға урынатуғын жаўыз күшлердиң ҳәр қандай ҳәрекетине кескин соққы бериўге қурбымыз жетеди.

Сыртқы сиясат саласында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти тәрепинен ислеп шығылған принцип ҳәм көз-қарасларға толық әмел етиў сайлаўалды бағдарламамыздың әҳмийетли структуралық бөлегин қурайды.

Бул сиясаттың тийкарғы мазмун-мәниси — тынышлықсүйер, басқа мәмлекетлердиң ишки жумысларына араласпаў, жүзеге келетуғын келиспеўшилик ҳәм қарама-қарсылықларды тек ғана тыныш, сиясий жол менен шешиў, барлық сырт еллер ҳәм жәҳән жәмийетшилиги менен әмелий бирге ислесиўден ибарат.

Мәмлекетимиз ҳеш қандай әскерий-сиясий блоклар­ға қосылмайды, басқа мәмлекетлердиң әскерий база ҳәм объектлериниң Өзбекистан аймағында жайластырылыўына, сондай-ақ, әскерий хызметкерлеримиздиң мәмлекетимиз аймағынан сыртта болыўына жол қойылмайды.

Сыртқы сиясатты әмелге асырыўда барлық мәмлекетлер, биринши нәўбетте, қоңсы мәмлекетлер менен дослық қатнасықларды ҳәм өз-ара пайдалы бирге ислесиўди буннан былай да беккемлеўге өзимиздиң биринши дәрежели ўазыйпамыз деп билемиз.

Бул бойынша алдын да айтқан бир пикиримди тәкирарлаўды қәлер едим. Биз қоңсыларымыз бенен бәсекилесиў емес, керисинше, бирге ислесиў жолын избе-из даўам еттиремиз. Бирге ислесиўди тынышлық ҳәм раўажланыўдың тийкарғы гиреўи деп билемиз. Қоңсыларымыз бенен өз-ара ҳүрмет ҳәм пайдалы бирге ислесиўди қаншелли раўажландырсақ, елимиз де, пүткил регионымыз да буннан былай да алға илгерилейди.

Мине усы жолда жаңа әмелий қәдемлер қойып атыр­ғанымыз, атап айтқанда, қоңсы мәмлекетлердиң басшылары менен алып барып атырған сөйлесиўлеримиз буның әмелий тастыйығы саналады ҳәм бул жумысларды избе-из даўам еттиремиз.

Әзиз ҳәм ҳүрметли ўатанласлар!

Биз сайлаўалды бағдарламамызда белгилеп алған мақсет ҳәм ўазыйпаларды турмысқа толық енгизиў ушын елимизди раўажландырыў бойынша келеси бес жылға мөлшерленген бес тийкарғы бағдар бойынша Ҳәрекет стратегиямызды ислеп шығамыз.

Әлбетте, бул стратегияны әмелге асырыўда биз жәми­йетимиздеги барлық күшлерди бирлестирип, турмыс сынақларында шыныққан ҳәр қандай уллы шеклерге ерисиўге қурбы жететуғын мәрт ҳәм кеңпейил халқымыз қатарында сиз, ҳүрметли Қарақалпақстан халқына сүйенген ҳалда жумыс алып барамыз.

Ҳәмийше турмысқа исеним менен қарап, заман менен ҳәмнәпес болып, өз елине садықлық пенен жасайтуғын Қарақалпақстан халқы менен, сиз әзизлер менен бирге усындай уллы мақсетлер жолында хызмет етиўди мен өзим ушын үлкен мәртебе, деп билемен.

Сөзимди белгили қарақалпақ шайыры, Өзбекистан Қаҳарманы Ибрайым Юсупов тәрепинен жазылған Қарақалпақстан Республикасының гимниндеги мына сулыў қатарлар менен жуўмақлаўды қәлер едим:

Жәйҳун жағасында өскен байтерек,

Түби бир, шақасы мың болар демек,

Сен сондай саялы, қуяшлы елсең,

Тынышлық ҳәм ығбал сендеги тилек.

Уллы шайырымыз айт­қанындай, тынышлық-аманлық, бахыт-ығбал бәршемизге яр болсын. Қарақалпақ жери, қарақалпақ халқы ҳәмийше аман болсын!

Итибарыңыз ушын рахмет.

Шавкат Мирзиёев: «Мен тек ғана өзбек халқының емес, бәлким қарақалпақ халқының да перзентимен!» >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Гейде мен өзим, аграр ирригатор болмағанымда, бәлким шайыр боларма едим, деп ойлап қаламан">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда кейинги бес жылда 13 триллион 300 миллиард сумлық инвестиция өзлестирилди">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда соңғы бес жылда 6 мың 500 жаңа киши бизнес субъекти шөлкемлестирилды" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 120 жаңа кәрхана шөлкемлестириледи">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда улыўма нырқы дерлик 213 миллион доллар болған 8 инвестициялық жойбар әмелге асырылады" >>>>

Шавкат Мирзиёев: " 2017-жылы Нөкис қаласында 20 көп қабатлы турақ жай қурылады" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда шетки аймақлардың халқы ушын 12 жаңа жөнелис шөлкемлестириледи" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда келеси бес жылда 8 үлги жойбардағы балалар бақшасын қурылады">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 16 кәрханада импорт орнын басатуғын дәри қуралларын ислеп шығарыў жолға қойылады"

 

Бөлимлер