«Дәрбент» фирмасының баслығы: "Бир дана саўыў агрегаты 8,5 миллион сумға түсти"

Мал жақсысы сыйыр ҳәм өрисине қарай өседи. Үш ай бурын алыс Германиядан алып келинген гөш-сүт жетистириў бағдарындағы қара-ала «гольштейн» ҳасыл туқымынан, 30 бас сыйырының аяқларын жазыў ушын Үстирт етеклериндеги отлақлы жайлаўларда жайыўға кеткен падасын бираз күтиўимизге туўра келди. Гүлтеленген көк майса жоңышқа буўмаларын арнаўлы агрегатта майдалап, жуғымлы жемлерден гүнжара, шелуха, кепеклерин мөлшери менен аслаўларына араластыра салған Жәнибек Оразбаевқа ҳармасын айттық.

Мал баққанға питеди, сы­йырдың сүти тилинде,-дейди Қоңыратқа кире беристеги тоғыз жолдың дәрбентиндеги көп тармақлы «Дәрбент» фирмасының баслығы Кәримбай Ещанов кеўилли түрде.

Ҳасыл туқымлы малларымызды алып келгели албырап емес, шыйрақласып атырмыз. Өз тилегим, район басшыларының қоллап-қуўатлаўы менен «Қурылыссанаатбанк»тен 12 процент өсимли 255 миллион сум кредит алдым. Жумысларымызды қәўендерлик етиўши, шәртнама бо­йынша бирге ислесип атырған районлық ветеринария бөлиминиң баслығы Қәдир Матьякуповтың түсиник, жол-жобалары бойынша ис тутып, қыста ыссы, жазда салқын болатуғын малхана салыўдан басладық. Бир жыл­ға жетерли ири от-шөп, жуғымлы жемлер базасы дүзилип, зооветеринариялық хызмет түрлерин жақсылаўға күш салынды. Бир дана саўыў агрегаты 8,5 миллион сумға түсти.

Алақанымызға салып әлпешлегенимиздиң нәтийжесинде буўаз келген 30 бас сыйырдан 10 бас төл алдық. Бузаўларымызды уўызында тойдырып саўғанның өзинде ҳәр басынан еки мезгилде күнине 15 литрден сүт саўып алынып, шәртнама жасасқан орынларға жиберилмекте. Жайлаў ҳәм егислик майданлар ушын ажыратылған 350 гектар жеримизге жоңышқа, дән ушын мәкке, от-жемлик ләблеби егиў ушын ерте бастан таярлық жумыслары көрилмекте. Бул жумысларды балам Жәўлан Ещанов ҳәм қараўындағы төрт адам талап дәрежесинде орынламақта, - деп Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық өңир нышаны менен сыйлықланған Кәримбай сөзин қысқа қайырды.

Келешекте сүт-қатық өнимлерин қайта ислейтуғын киши кәрхана ашыўды бизнес-режесине киргизипти. Шарўашылықтан басқа жол үстиндеги шайхана менен тойханасы, автомобильлерге техникалық жақтан хызмет көрсетиў цехлары қосымша тармақлар саналады.

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ,

өз хабаршымыз.

Қоңырат районы.

Дерек: "Еркин Қарақалпақстан" газетасы

Бөлимлер