Кегейлидегы "Ланко Мия" Ѳзбек-Қытай қоспа кәрханасы өз жумысшыларына 46 велосипед саўға етылды

Бүгин Кегейли районы «Жүзимбағ» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Ланко Мия» Ѳзбек-Қытай қоспа кәрханасында 1  жыл ҳәм оннанда кѳп ўақыт аралығында жумыс ислеген 46 жумысшы-хызметкерлерге Қытай мәмлекетинде ислеп шығарлыған хызмет велосипеди ҳәм 6 айдан берли жумыс ислеп атырған 36 жумысшыға басқа да хошаметлеў сыйлықлары берилди. Бул ҳаққында Кегейли район ҳәкимлигиниң баспасөз хызмети хабар бермекте.

Илажда «Ланко Мия» Ѳзбек-Қытай қоспа кәрханасының Бас директоры  Яу Щуфенг ҳәм районлық ҳаял-кызлар комитетиниң баслығы Г.Хожамбегеновалар сѳзге шығып кәрхана хызметлерин бүгини табыслары менен қутлықлап, алдағы жумысларында табыслар тиледи.

– Район экономикасының алдағы ўакытларда  еле де раўажланыўына салмаклы үлес қосып, жаслар, әсиресе, хаял-кызлардың бәнтлигин тәмийинлеўге жақыннан жәрдем берип, ѳзимизде ислеп шығарылған боян тамыры экстарктин дүнья мәмлекетлерине экспорт етиўди жолға койып, жәҳән базарында ѳз орнымызды табыўға кѳмеклесетуғын бул завод жумысшыларының мийнетлери мүнәсип баҳалаў арқалы биз олардын жумысқа болған қызығыўшылығын күшейтемиз ҳәм усы арқалы жумыс өнимдарығының артыўына тийкар жаратамыз –дейди қоспа қархана директоры Яу Щуфенг.

Бәримизге белгили болғанындай, 2016-жылдың 28-сентябрь күни Ѳзбекстан Республикасы Президентиниң Карақалпақстанға, соның ишинде, Кегейли районына болған сапары район халкы ушын қутлы қәдем болды. 

Ѳйткени, усы сапар даўамында Елбасшымыздың белгилеп берген анық кѳрсетпелери тийкарында районда бир қатар нәтийжели жумыслар әмелге асырылды. 

Мине, усындай көлемли жумыслардың бири, 2017-жылдың жаз айларында райондағы «Жүзимбағ» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында неше жыллардан берли кең жазықлы дала сыпатында бос турған орынлардың биринде «Кегейли» каналының жағасында боян тамырын қайта ислеўши Ѳзбек-Кытай қоспа кәрханасының «ЛАНКО-МИЯ» заводының бой тиклеўи болды.

Ири қурылыс жумысларының жедел пәт пенен алып барылыўы ҳәм экспортқа таяр ҳалында шығарылатуғын өнимлердиң жүгезе келиўинде усы жерде жумыс ислеўши хызметкерлердиң мийнетлери салмақлы

Себеби, олар жаздың жәзийрама ыссысына, қыраўлы қыстың суўықларына шыдам берип, ѳзлериниң маманлығы бойынша қурылыстың ҳәм ислеп шығарыўдың ҳәр бир бѳлиминиң режедеги белгиленген ўақытта тапсырылыўы ушын аянбай хызмет етпекте. 

 

Мағлыўмат орнында атап өтетуғын болсақ, бүгинги күнде заводта 137 жумысшы 3 сменада жумыс алып барып атырған болса, олардың 25 и ҳаял-кызлардан ибарат.

 

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Мәлимлеме хызмети

Бөлимлер