Қызыңыз ойыншы болса жаманба? Хореогроф болыў аңсат емес!

…сен қыз баласаң. Қызлар жәмәәт алдында ойынға тусиўи дурыс емес. Қызлар муғаллим, тәрбияшы, шыпакер, мийирбийке уқсаған кәсиплерди таңлаўы керек. Бул сөзлер ҳәр бир шаңарақта кешеги ҳәм бугинги кунде де ушрайтуғын гәплер.

Бизиң мақаламыз қаҳраманы Джумабаева Мақпалдың анасы болса қызындағы қәбилетти көрип оған қарсылық қылмай , өз қолы менен оны 22-санлы музыка мектебине алып барып, аяқ ойын дөгерегине береди. Себеби ўақтында өзине шаңарақ ағзалары ойыншы болыўына

тосқынлық көрсеткен. Мақпалда ажапасы Қызжибек ҳәм сиңлиси Сәндибалада анасының орынланбаған жаслытағы қызығыўшылықлары менен шуғылланып, өз жетискенликлери менен анасын қуўантыўға ҳәрекет етеди.

-Анамның уш қызығыўшылығы болған бири қосық айтыў, екиншиси ойынға тусиў ҳәм ушиншиси жуўырыў. Бирақ оның анасы мениң кемпир апам бул қызығыўшылықтың ҳеш бири менен шуғылланыўына рухсат етпеген. Ҳәзир ажапам қосық айтыўға, мен аяқ ойынға, ал сиңлим болса спорттың жуўырыў турине қатнасып, бос ўақытарымызды мазмуны өткеремиз. Сондай-ақ, бул тараўларда жетискенликерге ерисип анамызды қуўантқымыз келеди. Балалығымдағы қызығыўшылықты анам қоллап-қуўатағаны ушын мен 14 жасымда өзим ушын кәсип таңап болдым. Мен устазым Зийбаш Пирлепесовадай хореогроф боламан,-дейди Джумабаева Мақпал.

Мақпал Республика жаслар орайы Қарақалпақстан бөлиминде  шөкеместирилген «Аяқ ойын» дөгерегине 2017-жыл келип, Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен жаслар устазы Зийбаш

Пирлепесоваға шәкиртликке туседи. Арадан бир жыл өтип, Республика жаслар орайы Қарақалпақстан бөлими жанында шөлкемлестирилген «Шуғла» халық ансамблине қабылланады. «Камалак жулдызлары», «Өзбекстан улыўма уйимиз», «Кеңпейил Өзбекстан» сыяқлы фестивалларда белсенди қатнасып келмекте. Усы жылдың 12-июнь куни Мақпал Ташкент мәмлекетлик миллий аяқ ойын ҳәм хореография жоқары мектебине имтиханлардан жақсы өтип қабылланды. Енди ол бул жоқары мектепте 9 жыл аяқ ойын ҳәм хореография сырларын уйренеди. Ҳәзир Мақпал 14 жаста болса 9 жылдан соң 23 жасында ол өзин устазы Зийбаш Пирлепесова дәрежесинде көремен деп исенеди. Әлбетте бизлерде бул келешегин көркем өнерсиз көз алдына келтире алмайтуғын жас талант ийесине исенемиз ҳәм оның дөретиўшилигине әўмет тилеп қаламыз!

Клара Худайбергенова Республика жаслар орайы Қарақалпақстан бөлими баспа сөз хызмети

Бөлимлер