Енди сырт елде тәлим алғанлыгы хаққындағы ҳужжетлерди тән алиў ҳәм нoстрификациялаў жанеде қолайлы

Билимлендириў сапасын қадағалаў системасын және де жетилистириў мақсетинде, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ 2018-жыл 5-сентябрьдеги «Ҳалық билимлендириўин басқарыў системасын жетилистириў бойынша қосымша ис-илажлар ҳаққындағы» ПП-5538-санлы Пәрманына муўапық:

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кеӊеси жанындағы билимлендириўин сапасын қадағалаў Мәмлекетлик инспекциясы ҳәм де Өзбекстан Республикасы жоқары ҳәм орта арнаўлы тәлим министрлигиниӊ, 2019-жыл 1-марттан баслап сырт еллерде билим алғанлығы ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алыў ҳәм нострификациялаў тәртибин ен жайдырыў бойынша арзаларды тек ғана Мәмлекетлик ҳызметлер орайлары яки Өзбекстан Республикасыныӊ интерактив мәмлекетлик ҳызметлери порталы арқалы қабыл қылыў ҳаққындағы усынысы мақулланды.

Алдынлары сырт елде тәлим алғанлығы хаққында ҳүжжетлерди тән алыў ҳәм нострификациялаў ушын ҳүжжетлерди қабыллаў ҳәм гуўалықты алыў бир жерде, Мәмлекетлик тест орайы арқалы әмелге асырылатуғын еди. Буннан басқа ҳүжжетлерди тапсырғаннан соң имтиханлардың қай ўақытта болатуғынлығы ҳәм оның жуўмағы қашан анық болатуғынлығы ҳаққында анық мағлыўмат алыў имканияты жоқ еди. Бул болса өз гезегинде пуқаралардан узақ аралықтағы жолды басып өтиўи ҳәм көп ўақыт сарыплаўды талап ететуғын еди. Ал ҳәзирги күнде  келип, ҳүжжетлерди қабыллаў Мәмлекетлик хызметлер орайлары арқалы  әмелге асырылып, пуқаралардың узағы жақын болып, қымбатлы ўақытлары үнемленип, ҳүжжет тапсырғаннан соң  15 жумыс күнинен аспаған мүддетте арзалары көрип шығылып жуўмағы алынбақта. Имтиханлар on-line тәризде болып жуўмағы бойынша сол ўақыттың өзинде таныстырылатуғын болды. Пуқаралар сырт ел жоқары оқыў орнынан алған дипломы Өзбекстан Республикасында тән алынып, жоқары мағлыўматлы дәрежедеги дипломға теңлестирилген гуўахнамаларын Мәмлекетлик хызметлер орайларынан алып, жаратылған бундай қолайлықлардан миннетдар болмақта. 

Арза тапсырыўшылардан талап етилетуғын ҳүжжетлер:

Арза ийесиниӊ шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжет;

Сырт еллерде тәлим алғанлығы ҳаққындағы ҳүжжет, оныӊ қосымшасының түп нусқасы ҳәм бул ҳүжжетлердиң Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик тилине нотариал тастыйықланған аўдармасы;

Эксперт комиссиясы жуўмағында арза бериўшиниӊ сырт еллерде тәлим алғанлығы ҳаққындағы ҳүжжети белгиленген талапларға жуўап бериўи ҳәм ол арнаўлы сынақларға (тест, жазба жумыс, сәўбет) усыныс етилиўи яки өзлестирилген оқыў пәнлери көлеми ҳәм өтилген саатлар муғдары Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик тәлим стандартларына муўапық белгиленген тәртипте тастыйықланған оқыў режениӊ 55 пайыздан кем бөлегин қурағанлығы себепли нострификациялаўға усыныс етилмейтуғынлығын мәлим етеди.

Төменде көрсетилген жағдайларда:

Өзбекстан Республикасы жоқары ҳәм орта арнаўлы тәлим министрлиги ҳәм де мәмлекетлик инспекциясыныӊ қоспа қарары менен дизими ҳәр жылы тастыйықланатуғын, ҳалық аралық тән алынған шөлкемлердыӊ рейтингинде жоқары ҳәм орта арнаўлы тәлим мекемелери арасында биринши 1000 орынды ийелеген сырт ел  мекемелеринде тәлим алған пуқаралардыӊ;

1992-жыл 1-январға шекем сырт ел мекемелерине оқыўға кирген пуқаралардыӊ;

Сырт ел мекемелеринде қәнийгелерди мақсетли таярлаў ушын Өзбекстан Республикасыныӊ Министрлик ҳәм тийисли шөлкемлер тәрепинен ажыратылған қәрежет есабынан тәлим алған пуқаралардыӊ;

Өзбекстан Республикасыныӊ ҳалқ аралық шәртнамалары, Өзбекстан Республикасы Президенти ҳәм Өзбекстан Республикасы Министрлер Кеӊесиниӊ қарарларында нәзерде тутылған жағдайларда тәлим алғанлығы ҳаққындағы ҳүжжетлерди туўрыдан-туўры (арнаўлы сынақларсыз) тән алынады ҳәм нострификация қылынады.

 

 

Нөкис қаласы мәмлекетлик ҳызметлер орайы қәнийгеси:     С.Мнажов

Бөлимлер