Халыққа хызмет - әдиўли миннет

Елимизде пуқаралардыӊ ҳақ-ҳуқықларын, мәмлекетлик уйымлардыӊ ашықлығын тәмийинлеў бағдарында алып барылып атырылған мақсетли реформалар негизи инсан ҳәм оныӊ ҳуқықларын қорғаў, еркин демократиялық мәмлекетти қәлиплестириўден ибарат болып, бул бағдарда жәҳән тәжрийбеси ҳәм инсан ҳуқықлары бойынша миллий өзлигимизден келип шығып қатар бағдарламалар әмелге асырылмақта.

        Мәмлекетимизде жасаўшы көп миллетли халқымыздыӊ ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеўде Президентимиздиӊ «Халық мәмлекетлик уйымларына емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деп атап көрсеткениндей, бүгинги күнде ҳәр бир тараўда түпкиликли реформалар орынланып келмекте.

       Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ мәмлекетлик хызметлер көрсетиў тараўында миллий системаны түптен реформалаў ис-илажлары ҳаққындағы Пәрманы халқымызға мүнәсип хызмет көрсетиўди жетилистириў, хызметлер сапасы, тезлигин асырыў, ашықлығын тәмийинлеў ҳәм тараўға заманагөй технологиялардан нәтийжели пайдаланыў арқалы жаӊа қолайлықлар, имканиятларды туўдырыў, еӊ баслысы пуқаралардыӊ аўырын жеӊиллетиў, алысын жақынлатыў ҳәм кеӊ түрде ҳуқықый ҳәм басқада түсиниклерин ийелеўине шараят жаратыў нәзерде тутылды. Бул бойынша ҳәр бир орында мәмлекетлик хызметлер орайлары шөлкемлестирилип, физикалық ҳәм юридикалық шахсларға жүзден аслам түрлер бойынша хызметлер көсретилип келинбекте.

        Заманагөй шараятлар менен тәмийинленген ҳалда халқымызға хызмет көрсетиў сапасын арттырыўда жумыс алып барып атырған Қараөзек районы мәмлекетлик хызметлер орайыныӊ баслы мақсети сапалы хызмет көсетиў ҳәм нызамлы ҳуқықый мәсләҳәтлер бериўден ибарат. Орайдыӊ жумысын нәтийжели шөлкемлестириўинде тәжрийбели жас қәнигелер биргеликте хызметлер сапасын арттырыў арқалы халыққа кеӊ түсиник берилип, шетки аймақларда да хызметлерди усыныў арқалы халық пенен ушырасыўлар, сәўбетлер өткерилип келинбекте. Өткен алты ай жуўмағына физикалық ҳәм юридикалық шахсларға 17491 мәмлекетлик хызметлер көрсетилип, қанша пуқаралардыӊ исбилерменлик, социаллық, медициналық ҳәм басқада машқалалары унамлы шешилиўине ерисилди.

 

Мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиӊ миллий системасы реформаланыўы нәтийжесинде артықша тәртип-қағыйдалар сапластырылып, ўәкилликли мәмлекетлик уйымлар ҳәм басқа шөлкемлер зәрүр ҳүжжетлер ҳәм мағлыўматларды басқа шөлкемлерден ғәрезсиз рәўиште алыўын тәмийинлеўге, пуқаралардыӊ бир орыннан хызметлериниӊ әмелге асырылыўына, бир неше күнлеп ҳәм артықша ўақыт жоғалтыўлар, саатлап нәўбет күтиўлерге шек қойылмақта.  Өз гезегинде бул қолайлықлардан халқымыздыӊ разы болыўы да жумыс сапасыныӊ артыўына себеп болады. Хызметлер көрсетиўде соӊғы жаӊалықлардан болған экстерриториал принципиниӊ қолланылыўы болса ҳәр бир пуқараға қол жетимли хызметке ҳәм алысты жақынлатыўға ерисилди. Бул дегени елимиз бойлап мәмлекетлик хызметлер ҳәм мәмлекетлик дизимге алыўда жақын аймағындағы орайлар хызметинен пайдаланыў мүмкиншилиги туўылды.

   Халыққа хызмет көрсетиўде район орайынан алыс аймақларда көшпели қабыллаўлар, имканияты шекленген ҳәм нәгиранлығы болған шахсларға хызмет көрсетиўде қатар ушырасыўлар, сәўбетлер, исбилерменлер ушын семинарлардыӊ шөлкемлестирилиўи халқымызға мүнәсип хызметлер усыныўдыӊ әмелий көриниси болып, көшпели тәртипте 1176 мәмлекетлик хызметлер көрсетилиўге ерисилди.

 

Сондай-ақ, усы жылғы жоқары оқыў орынларына тест тапсыратуғын абитуриентлер ушын Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниӊ  2019 жыл 7-июнь  күнги «Жоқары оқыў орынларына оқыўға кириў ушын ҳүжжетлерди қабыллаў бойынша мәмлекетлик хызметлер  көрсетиўдиӊ ҳәкимшилик регламентин  тастыйықлаў ҳаққында»ғы қарарына тийкарланып жаслардан республикадағы белгиленген  мәмлекетлик жоқары оқыў орынларына ҳүжжетлер қабылланбақта. Қабыллаўдыӊ усы күнине шекем 170 абитуриенттиӊ ҳүжжетлери мәмлекетлик хызметлер орайы арқалы ҳәм алыс аймақларда көшпели қабыллаўларда, сондай-ақ, нәгиранлығы болған шахслар үйлерине барып ҳүжжетлестирилди.

 

Қараөзек районы 1-санлы  мектеп питкериўшиси Гулпарий Бегдуллаева  екинши топар майыплығы себепли үй тәрбиясында билим алып, мектепти усы оқыў жылында пикерди. Теңлеслери қатарында жоқары оқыў орнына ҳүжжет тапсырыў  ҳәм билим алыўды қәлеген  нәгиранлығы болған шахсқа районлық мәмлекетлик хызметлер орайы  ҳәм шөлкемлер биргеликте ҳалынан хабар алды ҳәм жоқары оқыў орнына ҳүжжет тапсырыў, жеңилликлер ҳаққында  мағлыўматлар берилип, өз қәлеўи бойынша сол орында ҳүжжетлери тапсырылды.  Мәмлекетлик хызметлер орайының күнлик жумысы пуқараларға хызмет көрсетиў ҳәм жоқары оқыў орнына ҳүжжетлер қабыллаў, жаңадан қабыл етилген Нызам ҳәм ҳүкиметлик қарарлар, бағдарламалар әҳимийетин  кең түсиндириў, үгит нәсиятлаўдан  ибарат болып ҳүжжетлер кешки сменада да қабыл етилмекте.

     Халыққа мүнәсип хызмет усыныў арқалы машқала ҳәм имканыятларды кеӊ үгит-нәсиятлаў, нызамшылықтағы соӊғы өзгерис, жаӊаланыўлар менен таныстырыў арқалы елимизде ҳуқықый демократиялық жәмийетке исенимли қәдем қойылды. Буныӊ айқын дәлийли мәмлекетлик хызметлер орайлары жумысларында өз сәўлелениўин таўып келеди.

 

Караөзек районы Мәмлекетлик хызметлер орайы бөлим баслығы:                                         С.Баўберикова

Бөлимлер