Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан Сарвар Садуллаевич Отамуратовтың бағдарламасы

Өзбекистан бүгинги күнде беккем сиясий, экономикалық ҳәм социаллық системаға ийе заманагөй мәмлекет сыпатында исенимли раўажланыў жолынан бармақта. Ғәрезсизлик жылларында мәмлекетимизде барлық тараўларда кең көлемде реформалар әмелге асырылды. Халқымыздың қәлбинде, сана-сезиминде пуқаралық өзлиги ҳәм жуўапкершилиги және ел тәғдирине байланыслы сезими күшейип бармақта. Пуқаралық жәмийети институтларының тәсири күшейип, сия­сий партиялар, мәмлекетлик емес комерциялық емес шөлкемлер, ғалаба хабар қураллары, жәмийетлик ҳәм мәмлекетлик қурылыс процесинде белсене қатнасыўы ушын қолайлы шөлкемлестириўшилик, ҳуқықый ҳәм басқа да зәрүр шараятлар жаратылды.

Халықаралық көлемде тән алынып, бүгинги раўажланыўымыздың турмыслық бағдарламасына айланған бес принцип тийкарында реформалардың даўам етиўин тәмийинлеў, басланған уллы ислерге жоқары пәт енгизиў ушын ғәрезсизлик жылларында социаллық-экономикалық раўажланыўымызға ерисиўде топланған тәжирийбелер, үлкен тарийхый, мәдений, бай мәнаўий әдеп-икрамлылық қәдириятлар ҳәм дәстүрлер тийкарында жәмийетте жоқары ҳуқықый ҳәм сиясий мәдениятты беккемлеў және мәнаўий жетикликке ерисиў зәрүрлигин айрықша атап өтиў зәрүр.

Бизиң мақсетимиз — миллий тиклениўден миллий раўажланыўға ерисиў идея­сын әмелге асырыў, ишки сия­сатта экономикамыздың турақлы раўажланыўына ерисиў, хал­қымыздың абаданлығын арт­тырыў, мәмлекетимиздеги тынышлық ҳәм турақлылықты беккемлеў, сыртқы сиясатта миллий мәплерди қорғаў ҳәм мақсетли алға илгерилеў, Өзбекистан халқының миллий, мәдений ҳәм руўхый әдеп-икрамлылық қәдириятларын, үрп-әдетлерин сақлаў ҳәм байытыўдан ибарат.

Әне сондай ийгиликли мақсетлерге ерисиў ушын төмендеги ўазыйпаларды әмелге асырыў зәрүр:

I. РУЎХЫЙ-АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ САЛАСЫНДА ерисилген жетискенликлерди беккемлеў ҳәм бул бойынша әмелге асырылып атырған реформаларды және де тереңлестириўди ең әҳмийетли ўазыйпа деп есаплаймыз. Себеби, өзлигин аңлаған, қәдирият ҳәм дәстүрлерин қәдирлеген, тарийхый өтмишин қәстерлеген халық экономикалық, социаллық ҳәм гуманитар раўажланыўға жүз тутады.

Биз ҳәр дайым миллий өзликти аңлаў, миллий мақтаныш ҳәм қәдир-қымбат сезимин беккемлеў мәселелерине үлкен әҳмийет бергенбиз ҳәм буннан былай да усы турмыслық мәселелер дыққат орайымызда болады. Миллий тиклениў, ең алды менен,  миллий өзликти аңлаў демекдур.Усы идеядан келип шығып, биз төмендегилерди қоллап-қуўатлаймыз:

- халқымыздың бийтәкирар ҳәм уллы тарийхый, мәдений ҳәм интеллектуаллық мийрасы, мәденияты, дәстүрлерин қәстерлеп-сақлаў ҳәм байытыў, оның табысларын нәўқыран ҳәм бәркамал әўлад арасында кеңнен үгит-нәсиятлаў. Миллий мәплеримиз бенен миллий қәдириятларымызды қорғаў — баслы ўазый­памыз:

- «өз тарийхын билмейтуғын, кешеги күнин умыт­қан миллеттиң келешеги жоқ» принципи тийкарында халқымыз тарийхын қалыс ҳәм системалы үйрениў, бул бойынша өзбек халқының тарийхый өтмиши ҳәм бүгинги күнин баҳалаўда бир тәреплеме мүнәсибетлерге, миннетлиликке жол қоймаў, Өзбекис­тан тарийхын бузып, қәлбекилестирип көрсетиўге қарсы гүресиў:

- мәдений мийрас объектлерин толық хатлаўдан өткерип, есапқа алыў жумысларын жетилистириў, музейлер, архив­лер, китапханаларда ҳәм басқа орынларда сақланып атыр­ған, мәдений мийрас объекти белгилерине ийе болған экспонатлар, коллекциялар ҳәм архив ҳүжжетлерин толық категорияластырыў, бул бо­йынша нызамшылықты және де жетилистириў:

- өзбек халқының тарийхый-мәдений мийрасы ҳәм мәдений естеликлери улыўма жер жүзлик әҳмийетке ийе екенлигин есап­қа алып, қалаларымыздың миллий келбетин сақлап қалыўда нәтийжели илажларды әмелге асырыў, архитектура естеликлерин қәстерлеп-сақлаў, қайта оңлаўға көмеклесиў ҳәм бүгинги күнге шекем олардың ЮНЕСКОның Жер жүзлик мәдений мийрасы дизимине кирмегенлерин оған киргизиўге қаратылған Мәмлекетлик бағдарламаны қабыл етиў ҳәм әмелге асырыў:

- туристлик хызмет пенен шуғылланатуғын исбилерменлик субъектлери тәрепинен төленетуғын салық ҳәм мәжбүрий төлемлер есабынан материаллық мәденият мийрасын қайта тиклеў ҳәм капитал оңлаў қорын шөлкемлестириў:

- тийисли шөлкемлер менен биргеликте сырт мәмлекетлердиң китапхана, архив ҳәм музейлеринде сақланып киятырған өзбек данышпанлары, ойшыллары ҳәм жазыўшы-шайырлары тәрепинен жара­тыл­ған илимий ҳәм көркем шығармалар және халқымыз тарийхына тийисли материаллық байлықларды Өзбекистанға қайтарыўда белсендилик көрсетиў:

- өзбек халқының жоқары мәденияты менен талантын көрсететуғын ҳәм эстетикалық әҳмийетке ийе болған миллий өнерментшилик түрлерин қайта тиклеў ҳәм раўажландырыў, миллий көркем мектеплериниң дәстүрлерин сақлап қалыўды хошаметлеў:

«Бәркамал әўлад — миллет таянышы» принципи астында биз жаслар санасын халқымызға жат болған «ғалабалық мәденият»тың унамсыз тәсиринен қорғаў мақсетинде олардың қәлби ҳәм санасына миллий тиклениў идеясын сиңдириў, келешегимиз ийелерин миллий мәнаўият ҳәм қәдириятлар руўхында тәрбиялаў. Бунда кино, театр ҳәм эстрада көркем өнеринде халқымыздың бай ҳәм бийтәкирар тарийхы, мәденияты, дәстүрлери ҳәм жоқары үрп-әдетлерин тәсиршең көркем образлар арқалы сәўлелендиретуғын шығармалардың дүньяға келиўине көмеклесиў және оларды үгит-нәсиятлаў тийкарғы ўазыйпамыз саналады:

- әййемги ҳәм бай тарийх­қа ийе, ғәрезсизлик себепли қәдир-қымбаты тикленген, ҳәзирги глобалласыў дәўиринде заманагөй раўажланыўдың барлық салалары талапларына жуўап беретуғын дәрежеде имканиятқа ийе болған тилимиз раўажланыўын жаңа басқышқа көтериў ушын мәмлекетлик тилди байытыўға, және де жетилистириўге, мәмлекетлик тил сыпатындағы статусын беккемлеўге ҳәм оның толық орынланыўына ерисиў, тил мәдениятын және де жетилистириўге бағдарланған илажлар ком­плексин ислеп шығыў:

- фундаментал илимлер, заманагөй мәлимлеме ҳәм коммуникация технологиялары, санаат, банк-қаржы системасы, юриспруденция, дипломатия, әскерий ис ҳәм сол сыяқлы оғада әҳмийетли тармақларда өзбек тили өзиниң ҳақыйқый орнын ийелеўине ерисиў, усы мақсетте заманагөй сабақлықлар, этимологиялық ҳәм салыс­тырмалы сөзликлер жаратыў, зәрүр атама ҳәм ибаралар, түсиник ҳәм категорияларды ислеп шығыў. Бул салада арнаўлы комиссия дүзиўди режелестир­мектемиз:

- ғалабалық қарым-қатнаста, көшелерге орналастырыл­ған сыртқы жазыўларда, реклама ҳәм дағазаларда, ғалаба хабар қуралларында өзбек әдебий тилиниң норма ҳәм қағыйдалары бузылыўының алдын алыў­ға қаратылған илажларды ислеп-шығыў ҳәм әмелге асырыў:

- ҳәзирги ўақытта өсип кия­тырған жас әўладтың руўхыйлық ҳәм ағартыўшылыққа болған талапларын керекли дәрежеде қанаатландырыў ушын илимниң барлық тараўлары, билимлендириў, әдебият ҳәм баспасөзде латын жазыўына тийкарланған өзбек тилиндеги китаплар, газета ҳәм журналларды  жетерли дәрежеде басып шығарыўды түптен күшейтиў:

- халқымыздың мәнаўий раўажланыўы ҳәм жәмийеттеги турақлылықты беккемлеўге хызмет ететуғын мүриўбет, миймандослық, мийрим-шәпәәт, өз-ара ҳүрмет-иззет, кеңпейиллик, жақсылық ҳәм қайырқомлық сыяқлы миллий өзлигимизди үгит-нәсиятлаўға тийкарланған жойбарларды ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў:

- Өзбекистан халқының мәденияты ҳәм көркем-өнери табысларын халықаралық майданда кең көлемде үгит-нәсиятлаў, ҳәзирги Өзбекистан жеринде жасап дөретиўшилик еткен ҳәм жәҳән цивилизациясының раўажланыўына салмақлы үлес қосқан илим, мәденият, әдебият ҳәм көркем-өнер тулғалары, уллы мәмлекетлик искерлер, әскерий сәркардалардың өмири ҳәм ислерине бағышланған кино шығармалардың жаратылыўында баслама көрсетиў, бул бойынша жумысларды қаржыландырыў дереклерин анықлаў, соның ишинде, сырт ел киностудиялары менен биргеликте, белгили  режиссёр ҳәм актёрлардың қатнасында оларды пүткил дүнья жәмийетшилигине жеткериў:

- халқымыздың, биринши нәўбетте, жаслардың мәнаўий жақтан жетилисиўине көмеклесетуғын руўхый-ағартыўшылық орайларды шөлкемлестириў ҳәм олардың жумысын раўажландырыў, Әлишер Наўайы атындағы Миллий китапхананың бай мәлимлеме-китапханашылық фондын көбейтип барыў:

- тарийхта сырт мәмлекетлерде жасап дөретиўшилик еткен және елимизде туўылып, тәғдирдиң дегиши менен шет еллерде дүньядан өткен уллы данышпан ҳәм ойшыллардың қәбирлерин анықлаў, олардың мә4гилик орынға айланған мәканларын абаданластырыў:

- социаллық-гуманитарлық илимлердиң мәмлекетимиз раўажланыўы ҳәм жас әўладымыздың дүньяқарасын қәлиплестириўдеги жүдә әҳмийетли имканиятларынан пайдаланып, оларды Ўатанды сүйиўшилик, миллетти сүйиўшилик ҳәм улыўма инсаныйлық руўхында тәрбиялаў және миллий мәплеримизге жат болған идея ҳәм идеологияларға қарсы идео­логиялық иммунитетти қәлиплестириўдеги әҳмийетинен келип шыққан ҳалда бул бағдарда таярланатуғын фундаментал шығармаларды баспадан шығарыўды ҳәм олардың ғалабаласыўын қоллап-қуўатлаў:

- жәмийет, шаңарақ ҳәм билимлендириў системасында жас әўладты китапқа муҳаббат ҳәм ҳүрмет-иззет руўхында тәрбиялаў, Өзбекистан халқының тарийхы, мәнаўий-мәдений мийрасына тийисли әдебиятларды басып шығарыў менен шуғылланып атырған авторлар, баспаханалар, баспаларды экономикалық жақтан хошаметлеў, оларға салық ҳәм басқа да төлемлер бойынша жеңилликлер бериў:

- балалардың руўхый-мәнаўий дүньясын ҳәм мәдений дәрежесин раўажландырып барыў, олардың миллий ҳәм жәҳән музыка мәдениятының ең жақсы шығармалары менен жақыннан таныс болыўы ушын қолайлы шараятлар жаратыў:

- тек ғана миллий емес, ал, жәҳән музыка көркем-өнериниң көплеген бағдарларын да терең үйрениў ҳәм жетискенликлерин өзлестириў, көркем-өнер хызметкерлери, әсиресе, жас қосықшы ҳәм сазенделеримиздиң халықаралық абырайлы таңлаўлар ҳәм фестивальларда қатнасып, сыйлы орынларды қолға киргизиўине ерисиў.

- Биз руўхый-ағартыўшылық турмысымызды және де раўажландырыў тәрепдарымыз.Бунда театрдың руўхый турмысымыздағы орны ҳәм әҳмийетин есапқа алған ҳалда театрға адамларды қайтарыў ушын, ең дәслеп заманласларымызды ойландырып және толқынландырып атыр­ған темаларда көркемлик жақтан жоқары шеберлик пенен сахналастырылған спектакльлерди көбейтиў, адамларда, әсиресе, жасларда театр тамашасы мәдениятын жетилистириў ҳәм, ең әҳмийетлиси, мәмлекетимиздиң барлық театрларында «Ашық есиклер күни»н шөлкемлестириў:

- кекселерге ҳүрмет, өз-ара аўызбиршилик, балаларға ғамқорлық сыяқлы халқымызға тән шаңарақ дәстүрлеримизден келип шығып, мәмлекетте шаңарақларды беккемлеў ҳәм шаңарақлық қәдириятларды ардақлаў, жас шаңарақларға ғамқорлықты арттырыў, олардың ҳуқықый ҳәм социаллық қор­ғалыўын күшейтиў, саламат ҳәм беккем шаңарақлар санын және де көбейтиў ушын зәрүр шараятлар жаратыў бойынша алып барылып атырған кең көлемли жумысларға көмеклесиў:

- шаңарақлар турмысында елеге шекем сақланып қалып атырған унамсыз ҳалатлар (той мәресимлерди жүдә дәбдебели етип өткериў ҳәм ысырапкершиликке тийкарланған басқа да илажлар)ды сапластырыўға қаратылған жумысларда белсене қатнасыў.

IIМәмлекетимиздиң ҳәм халқымыздың тарийхый ҳәм ғәрезсизлик жылларындағы мәмлекетшилик, пуқаралық жәмийети, дәстүрлери ҳәм заманагөй демократиялық қәдириятларды өзинде жәмлеген, пуқаралардың ҳуқық ҳәм мәплерин сәўлелендиретуғын СИЯСИЙ ҲӘМ СУД-ҲУҚЫҚ САЛАСЫНДА  жуўапкершилигимизге төмендеги ўазыйпаларды алмақтамыз:

- әмелдеги мәмлекетлик ҳәм сиясий системаны және де беккемлеў, миллий идея, жәмийетимиздиң  әдеп-икрамлылық ҳәм мәнаўий тийкарлары үстинлигин тәмийинлеў. Бизиң бас мақсетимиз — заманагөй раўажланған демокра­тиялық мәмлекет қурыў:

- жәмийетте ҳүким сүрип атырған ҳәм халқымызға тән кеңпейиллик, миллети, дини, социаллық ҳалаты ҳәм келип шығыўына қарамастан, Өзбекистан халқы, барлық пуқаралардың бирлигин ҳәм татыўлығын беккемлеў:

- әсирлер даўамында өзбек халқының ең ийгиликли ҳәм алдыңғы дәстүрлери тийкарында тарийхый қәлиплескен мәҳәллени миллий демокра­тиялық институт сыпатында және де жетилистириў, оның шөлкемлестириўшилик ҳәм экономикалық тийкарларын беккемлеў, пуқаралардың жергиликли әҳмийетке ийе бол­ған мәселелерин шешиўде және миллий ҳәм мәнаўий қәдириятлар, жергиликли үрп-әдет ҳәм дәстүрлерди қайта тиклеў ҳәм байытыўдағы тиккелей қатнасын тәмийинлеўде мәҳәллениң ролин күшейтиў:

- жәмийетте беккем турақлылық ҳәм нызам үстинлигин тәмийинлеўде халықтың ҳуқы­қый санасын ҳәм ҳуқықый мәдениятын асырыў шешиўши әҳмийетке ийе. Сонлықтан мәмлекетте ҳуқықый билимлендириў системасын және де жетилистириўге, Конс­титуция, инсан ҳуқықлары ҳәм демократия тийкарларын үзликсиз үйрениў системасын раўажландырыўға қаратылған системалы ҳәм избе-из илажлар көриў:

- миллий қәдирият ҳәм хал­қымызға тән пазыйлет және дәстүрлерден келип шығып, шаңарақ, мийрас, турақ-жай машқаласы ҳәм турмыста ушырасатуғын келиспеўшиликлерди судқа шекем шешиў системасын раўажландырыў, соның ишинде, ҳәр қандай келиспеўшиликти тыныш жол менен шешиўге умтылыў ҳәм келисим жолын излеў, сондай-ақ, пуқаралардың тәшўишке толы суд мәжилислерине келиўди қәлемейтуғынын есапқа алып, бул бойынша мәҳәлле, мийрасхорлық ҳәм қәўендерлик уйымлары, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлердиң ролин күшейтиў.

III. ЭКОНОМИКА ТАРАЎЫНДА партиямыз сүрени — «Халықтың мәнаўий-руўхый тиклениўи  экономикалық реформалардың тийкары саналады». Бул тараўда төмендеги ўазыйпаларды әмелге асырамыз:

- экономикаға XXI әсир талаплары ҳәм жаңаша көзқарас тийкарында қатнасты әмелге асырып, өндиристи техникалық ҳәм технологиялық модернизациялаў, өндириске бағдарланбаған шығынларды қысқартыў, жаңа, заманагөй технологияларды енгизиў, сондай-ақ, мәмлекетимиздиң түрли аймақларында жумыс алып барып, перспективалы өндирис пенен шуғылланып атырған кәрханаларға салық ҳәм мәжбүрий төлемлерде жеңилликлер бериў жолы менен жергиликли санаат нәтийжелилигин және де арттырыў:

- жәҳән базарында бәсекиге шыдамлы ҳәм миллий экономикамыз тымсалына айланатуғын трансмиллий компания­ларды қәлиплестириў, «Өзбекистанда ислеп шығарылған» белгиси астында жәҳән базарына өним жеткерип бериўге бағдарланған системалы илажларды қабыл етиў ҳәм сырт ел өнимлериниң орнын басатуғын өнимлерди ислеп шығарып атырған жергиликли ислеп шығарыўшыларды нәтийжели қоллап-қуўатлаў, соның ишинде, олар ушын салық муғдарын кемейтиў, бажыхана жеңилликлери ҳәм преференциялары, жеңилликли субсидиялар ҳәм басқа да формалардағы мәмлекет тәрепинен қоллап-қуўатлаў илажларын енгизиў:

- мәмлекетимиз пайтахты ҳәм аймақларды, қала ҳәм аўылларды өз-ара байланыслы раўажландырыўға, экономикалық ҳәм социаллық раўажланыўда аймақлар бойынша айы­рым теңсизликке шек қойыў:

- Өзбекистан қурамалы географиялық орны себепли теңизге шығыў имканиятына ийе емеслиги ҳәм логистика ин­фраструктурасының төмен раўажланғанлығынан келип шығып, мәмлекетимиз экспорт потенциалын арттырыў ҳәм сыртқы базарда өнимлеримиздиң өзине түсер баҳасын түсириў имканиятын бериўши транспорт-экспедиторлық компанияларға салық жеңилликлерин ҳәм преференцияларын бериў, үлкен жүк тасыўшы автомобильлерди лизингке бериў системасын раўажландырыў ҳәм жетилистириўге қаратыл­ған Бағдарламаны қабыл етиў ҳәм әмелге асырыў:

- миллий базарды төмен сапалы, халықаралық стандарт­ларға сай келмейтуғын өнимлер (жумыслар, хызметлер)ден қорғаў, қолайлы ҳәм тартымлы инвестиция орталығын қәлиплестириўдиң ҳуқықый тийкарларын күшейтиў:

- халқымыздың, әсиресе, жаслардың тиккелей Ўатанымызда ислеп шығарылып атыр­ған заманагөй ҳәм сапалы ки­йим-кеншекке болған талабын қанаатландырыў, жеңил ҳәм ықшам тоқымашылық кәрханаларының санын көбейтиў, олар­ға жергиликли шийки затты терең қайта ислейтуғын заманагөй технологияларды енгизиўди қоллап-қуўатлаў:

- мәмлекетлик компаниялар ҳәм мәмлекетлик үлес үстинлик ететуғын кәрханалардың финанслық-хожалық жумысларының  ашық-айдынлығын тәмийинлеў арқалы олардың жумыс нәтийжелилигин арттырыў:

- ишки жеке инвестицияларды  миллий экономикаға бағдарлаўды және де кеңейтиўди ҳәр тәреплеме  қоллап-қуўатлаў:

- миллий  экономиканың раўажланыўы жетик маман кадр­ларға байланыслы екенин аңлаған ҳалда, заманагөй билим ҳәм тәжирийбеге ийе инженерлик-техникалық, финанс­лық-экономикалық, корпоративлик басқарыў менеджментлери, мәлимлеме технологиялары саласында  бағдарламашыларды таярлаўды түпкиликли күшейтиў ҳәм бул тараўларда талантлы жасларды қоллап-қуўатлаў.

Ҳәммемизге мәлим, Өзбекистан көп әсирлик тарийхқа ҳәм сийрек ушырасатуғын мәдений-тарийхый мийрасқа ийе. Булардың ҳәммеси елимизде үлкен потенциалы ҳәзирше толық иске түспеген туризм индустриясын раўажландырыў ҳәм елимизди жәҳән туризм орайларының бирине айландырыў имканиятын береди.

Туризм экономиканың буннан былай да раўажланыў процесин тезлететуғын фактор сыпатында экономикалық ҳәм социаллық машқалалар шешиминде әҳмийетли орын ийелейди, қосымша жумыс орынларының жаратылыўына, экономикалық белсенди халықтың бәнтлигин арттырыўға, миллет пәраўанлығын жети­лис­тириўге хызмет етеди, экономикалық хызметтиң өз-ара байланыслы болған бир қатар тармақлары, инфраструктураның раўажланыўына түртки болып, және де ғалабаласады. Туризм ҳәзирги ўақытта ағартыўшылық ҳәм пуқаралық жәмийеттиң мәнаўий тийкарларын қәлиплестириўде күшли қурал болып та хызмет етеди.

Усыннан келип шыққан ҳалда, биз төмендеги мәселелерди өз ишине қамтып алатуғын Комплексли илажлар режесин әмелге асырыўды усы­намыз:

- туристлик инфраструктураның буннан былай да раўажланыўын, туристлер ушын мөлшерленген объектлердиң ҳәр тәреплеме қолайлы болыўын, транспорт ҳәм мийманхана хызметлери және туристлик логистикасын жетилистириўди, туристлик  индустриясы менен байланыслы хызметлердиң түрли тараўларына заманагөй мәлимлеме технологияларды енгизиўди тәмийинлеў:

- сырт елли мийманлар ҳәм мәмлекетимиз халқы ушын елимиздиң халықаралық абырайын, тартымлылығын арттырыўда тийкарғы фактор болған туристлик хызмет мәнзиллеринде, халықаралық аэропортларда, вокзалларда көрсетилип атырған  сервис хызметлериниң сапасын жақсылаў:

- айрықша қорғалатуғын бийбаҳа тәбийғый аймақларды келип көриў тәртибин нәзерде тутатуғын туризмниң белсенди түрлерин, соның ишинде, экотуризмди раўажландырыў ушын зәрүр болған барлық шараятларды жаратыў.

IV. Халықтың турмыс сапасын, дәрежесин ҳәм абаданлығын арттырыў — СОЦИАЛЛЫҚ ТАРАЎДАҒЫ стратегиялық мақсетимиз. Соннан келип шығып, тийкарғы ўазыйпаларымыз төмендегилерден ибарат, деп есаплаймыз:

- бүгин пүткил дүньяда оғада әҳмийетли болған азық-аўқат қәўипсизлигин тәмийинлеў қаратылған Мәмлекетлик бағдарламаны қабыл етиў ҳәм онда халықтың аўқатланыў ҳәр түрлилигин кеңейтиў, мәмлекетимизде сапалы ҳәм қәўипсиз азық-аўқат өнимлерин ислеп шығарыўды көбейтиў ҳәм бунда генлерди модификация­лаў усылынан пайдаланыўды шеклеў, соның менен бирге, халықтың аўқатланыў мәдения­тын жетилистириў:

- ерте турмыс қурыў ҳәм ерте туўыўшылықтың алдын алыў бағдарында анық ҳәм тәсиршең илажлар көриў, бул бойынша үгит-нәсият жумысларын, жәмийетшилик қадағалаўды күшейтиў, халықта ерте некеге болған қарсы сезимди қәлиплестириў:

- жәмийетте ҳаял-қызлардың жетекшилик қәбилетлерин раўажландырыўға көмеклесиўши сиясий жетекшилер мектеби тармағын жаратыў, мәмлекетлик басқарыў исинде ҳаял-қызлардың қатнасын күшейтиў:

- миллет генофондын сақлаў ҳәм саламат әўладты камал­ға келтириў мақсетинде жас өспирим жигит-қызларымызға денсаўлығы ушын зыянлы бол­ған қуўат бериўши ишимликлерди сатыўды шеклеў ҳәм бул бағдарда ағартыўшылық-түсиндириў жумысларын системалы түрде жолға қойыў. «Халқы саламат ҳәм бәркамал болған мәмлекет күшли боладыA» принципине әмел етилиўин избе-излик пенен раўаж­ландырыў:

- қурылыс ҳәм безеў жумысларында миллий архитектуралық дәстүрлерди ҳәм алдыңғы сырт ел тәжирийбелерин қолланыў, тарийхый қалалар ҳәм ашық аспан астындағы музейлерди қайта оңлаўға қаратылған ири жойбарларды әмелге асырыўға көмеклесиў:

- жолаўшыларға, соның ишинде, мәмлекетимиздиң алыс ҳәм жетип барыў қыйын болған жерлериниң халқына транспорт хызмети системасын жақсылаў, кәсип-өнер кол­ледж­лери ҳәм академиялық лицей оқыўшылары ушын жеңилликли транспорт қатнаўын тәмийинлеў:

- халықтың электорат бөлегиниң бәнтлигин, биринши гезекте, ҳаял-қызлардың ҳәм жаслардың арасында өнермент­шилик, шаңарақлық исбилерменлик, үй мийнетин раўажландырыў есабынан оларды жумыс пенен тәмийинлеўди кеңейтиўге қаратылған шөлкемлестириўшилик-ҳуқықый шараятларды жаратыў:

- шаңарақ ҳәм шаңарақлық қәдириятларды беккемлеў, жас шаңарақларға ғамқорлықты арт­тырыў бойынша кең көлемли жумысларды избе-из даўам етиў мақсетинде нызамшылығымызды және де жети­листириў:

- қалаларымыздың архитектуралық  келбетин және де жақсылаў, республикамыздың барлық орынларында, әсиресе, көп қабатлы турақ жайларда, турақ жай фондын техникалық эксплуатациялаў норма ҳәм қағыйдалары бузылыўының алдын алыў мақсетинде турақ жай бағдарындағы нызамшылықтың орынланыўы үстинен нәтийжели мәмлекетлик қадағалаўды орнатыў:

- мәденият шөлкемлери, «Бәркамал әўлад» балалар орайлары, музыка ҳәм көркем өнер мектеплери, соның ишинде, алыс ҳәм барыў қыйын болған аўыллық орынларды раўажландырыў ушын бюджеттен қаржы ажыратыўды көбейтиў:

- билимлендириў процесине заманагөй перспективалы илим жетискенликлерин енгизиў, мәмлекетимизде илимди және де раўажландырыў, илимий жумысқа талантлы, қәбилетли жасларды тартыў арқалы жоқары билим-тәжирийбели жәмийетти қәлиплестириўге көмеклесиў:

- мәҳәллениң пуқараларды, ул-қызларды ҳәм жасларды руўхый әдеп-икрамлылық жақтан тәрбиялаў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, социаллық саладағы жумыслардың нәтийжелилигин арттырыў, орынларда жәмийетлик қәўипсизликти ҳәм ҳуқық тәртибин жақсылаў менен байланыслы мәселелерди шешиў бойынша ҳәрекетлеримизди және де жедел­лестириў:

- балалар, ҳаяллар, сондай-ақ, аўыр кеселликлер, соның ишинде, адамның иммунитет жетиспеўшилиги вирусын келтирип шығаратуғын кеселликлер (АИВ/АИЖС) ден жәбир шегиўши шахсларға нәтийжели жәрдем көрсетиўди избе-из даўам еттириў, олардың ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплерине әмел етиўи үстинен парламентлик ҳәм жәмийетлик қадағалаўды күшейтиў.

V. XXI әсир — мәлимлеме әсири сыпатында тән алынғанын есапқа алып, МӘЛИМЛЕМЕ ТАРАЎЫНДА миллий мәплеримиз ҳәм халқымыз мәденияты менен мәнаўиятының өзине тәнлигин сақлаўды тәмийинлеўге қаратылған миллий мәлимлеме-коммуникация саласын раўажландырыўдың узақ мүддетли стратегиясын әмелге асырыўға ҳәр тәреплеме көмеклесиў жүдә әҳмийетли ўазыйпа сыпатында күн тәртибине қойылмақта. Бул ўазыйпаны әмелге асырыў ушын төмендеги мәселелер оғада әҳмийетке ийе:

- миллий мәлимлеме системалары ҳәм миллий мәлимлеме ресурсларын раўажландырыў, миллий мәлимлеме қәўипсизлигин тәмийинлеў ўазыйпаларын шешиў. Раўажланған миллий мәлимлеме мәканы — беккем раўажланыўдың тийкары екенлигин есапқа алып, оның избе-излик пенен жетилисиўине ерисиў:

- халықтың, әсиресе, аўыллық жерлердеги пуқаралардың жоқары дәрежедеги мәлимлемеге ийе болыўын тәмийинлеў:

- мәкемелераралық ҳәм мәкеме комплекслериниң мәлимлеме системаларын бирлестириўши миллий мәлимлеме системалары ҳәм миллий мәлимлеме ресурсларын, әсиресе, Интернет тармағының миллий сегментлерин раўаж­ландырыў:

- жаслардың камалатына хызмет ететуғын креатив мәлимлеме орталығын, нәтийжели мәлимлеме-билимлендириў мәканын жаратыў, балаларды олардың физикалық ҳәм мәнаўий, әдеп-икрамлылық раўажланыўына зыян келтиретуғын мәлимлемелерден қорғаў:

- жәмийетлик санада миллий идеяның қәлиплесиў ҳәм раўажланыў процесслерин мәлимлеме жағынан тәмийинлеўди және де күшейтиў, ҳәр бир пуқараның санасына, мәнаўий дүньясына мәмлекетимизде азат ҳәм абат турмыс қурыў — баслы мақсетимиз екенин кең көлемде ҳәм терең сиңдирип барыў:

- мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў органларының жумысы бойынша «ашық-айдынлық индекси» мониторинги системасын жүзеге шығарыў, бул процесске пуқаралық жәмийети институтларын кең көлемде тартыў.

VI«ДҮНЬЯДА ҲЕШ БИР НӘРСЕ МӘМЛЕКЕТТИ, МИЛЛЕТТИ СПОРТ КИБИ ДҮНЬЯҒА ТЕЗ ТАНЫТА АЛМАЙДЫ, ДАҢҚ­ЛЫ ЕТЕ АЛМАЙДЫ» принципи тийкарында спорттың барлық түрлери, әсиресе, олимпиада ойынлары бағдарламасынан орын алған және миллий түрлерин ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў жетекши ўазыйпамыз болып табылады:

- бунда, ең дәслеп жәҳән көлеминде өзбек спортшылары ерисип атырған таң қаларлық табысларды халық ҳәм миллет мақтанышының өсиўине хызмет етиўи, жасларды Ўатанды сүйиўшилик руўхында тәрбия­лаў және адамларды бир мақсет жолында бирлестириўши қәсийетти системалы түрде кеңнен үгит-нәсиятлаў және Ўатанымыздың мақтанышы болған спортшылардың өмир жолы ҳаққында тәрбиялық әҳмийетке ийе ҳүжжетли ҳәм көркем фильмлер, илимий-ғалабалық шығармалар жаратыўды және де күшейтиў:

«Перзентлери саламат ҳәм бәркамал ел қүдиретли болады» сүрени астында мәмлекетимизде кең қулаш жайған ҳәм улыўмамиллий ўазыйпаға айланған балалар спортын раўажландырыў исине ҳәр тәреплеме көмеклесиў, балалар ҳәм жаслардың кең көлемде спорт пенен турақлы шуғылланыўы ушын қолай шараятлар жаратыў:

- жасларды үш басқышлы системадағы ғалабалық спортқа — «:мит нәлшелери», «Бәркамал әўлад» ҳәм Универсиада жарысларына тартыўды және де раўажландырыўға, сондай-ақ, мектеп оқыўшыларының халық­аралық жарысларда қатнасыўына көмеклесиў:

- миллий қәдириятларымыз, ерлик, мәртлик, Ўатанды сүйиўшилик ҳәм инсаныйлық тийкарларды өзинде жарқын сәўлелендиргенин ҳәм бүгин дүньяның 130 ға жақын мәмлекетинде Гүрес федерациялары шөлкемлестирилгенин есапқа алып, өзбек гүресин Олим­пиада ойынлары қатарына киргизиў мақсетинде халықаралық Гүрес федерациясы, Халықаралық ҳәм миллий Олимпия комитети менен байланысты ҳәр тәреплеме беккемлеўди бул бағдардағы ең тийкарғы ўазыйпамыз деп билемиз.

VIIСЫРТҚЫ СИЯСАТ ТАРАЎЫНДА биз Өзбекистанның тынышлық сүйер сиясатын ҳәм әскерий-сиясий блокларға қатнаспайтуғынын қоллап-қуўатлап, Өзбекистан Республикасы өзиниң белсенди сыртқы сиясатының тийкарғы мақсет ҳәм ўазыйпаларын бүгинги қыйын шараятта, регионда қәўипсизликке ҳәм турақлылыққа қәўиплер сақланып қалып атырған бир жағдайда әмелге асырмақта, деп есаплаймыз.

Өзбекистанның бай тарийхый мийрасы, оның руўхый-әдеп-икрамлылық дәстүрлери ҳәм қәдириятлары, жәҳән мәдениятына қосқан шексиз үлеси республиканың заманагөй халықаралық мүнәсибетлерде, белсенди сыртқы сиясаты ҳәм сыртқы экономикалық жумысында тең ҳуқықлы субъектке айланыўының тийкарғы ҳәм әҳмийетли қуралы болды.

Биз уллы данышпанлар ҳәм ойшыллар Ўатаны, үлкен ҳәм сийрек ушырасатуғын байлықлар, экономикалық ҳәм ақылый имканиятлар ийеси болған Өзбекистанның халық­аралық көлемдеги абырай-мәртебесин және де арттырыў жолында хызмет етиўди ең әҳмийетли ўазыйпамыз деп билемиз.

Нәтийжели сыртқы сиясатты әмелге асырыўда партиямыздың сайлаўалды Бағдарламасында белгилеп қойылған төмендеги ўазыйпалар тәреп­дарымыз:

- сыртқы сиясат ҳәм мәмлекетлик басқарыўдың басқа да уйымларының хызметлери шеңберинде миллий мәплерди қата4 қорғаўды. Бизиң сүренимиз — миллий мәплер ҳәр нәрседен жоқары:

- Өзбекистан халқының мәденият ҳәм көркем-өнер жетискенликлерин кең көлемде үгит-нәсиятлаў, Өзбекистанның халықаралық майдандағы унамлы имиджин беккемлеў:

- Өзбекистан Республикасы пуқаралары ҳәм юридикалық шахсларының сырт мәмлекетлерде ҳуқықларының, еркинликлериниң ҳәм нызамлы мәплериниң ҳәр тәреплеме қорғалыўын тәмийинлеў бойынша халықаралық бирге ислесиўди раўажландырыў:

- басқа мәмлекетлер тәрепинен уйымластырылатуғын мәлимлеме ҳүжимлерге қарсы гүресиўдиң нәтийжелилигин тәмийинлеў:

- Өзбекистанның айырым шериклер ҳәм мәмлекетлер топарына қатнасын кемейтиў мақсетинде экономикалық, технологиялық, транспорт ҳәм басқа да түрдеги байланысларды кең көлемде диверсифика­циялаў:

- мәмлекетимиздиң исенимли, сиясий ҳәм саўда-экономикалық тараўларда жуўапкершиликли шерик сыпатында халықаралық көлемдеги имиджин беккемлеў:

- инсаният цивилизациясының әййемги трансшегаралық жөнелиси болған Шығыс ҳәм Батысты бирлестириўши, экономикалық, сиясий ҳәм мәдений-инсаныйлық салаларындағы шериклик байланысларын институционаллық беккемлеў ҳәм кеңейтиўде әҳмийетли орын тутатуғын Уллы Жипек жолын қайта тиклеў, күшли «Уллы Жипек жолы» брендин алға қойыў.

Бизиң тийкарғы идеямыз — Ўатанымызда ҳүким сүрип атырған тынышлық ҳәм татыўлықты және де беккемлеў арқалы экономиканың турақлы өсим пәтлерин, хал­қымыздың пәраўанлығына ҳәм мәмлекетимиздиң буннан былай да гүллеп-жаснаўына бар күш-қүдиретимизди бағышлаў арқалы сүйикли Өзбекистанымыздың миллий мәплери жолында пидәкерли хызмет етиў болып табылады.

Биз ушын бирден бир ҳәм баслы мақсет — бул Өзбекистан мәпи ҳәм және бир мәрте Өзбекистан мәпи.

Бөлимлер