Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан Нариман Мажитович Умаровтың Қарақалпақстан Республикасы сайлаўшылары менен ушырасыўдағы баянаты

Ассалаўма әлейкум, ҳүрметли сайлаўшылар, қәдирли қарақалпақ­станлылар!

Мен өзимниң узақ жыллық мийнет жолым ҳәм илимий излениўлерим себепли Қарақалпақстанға келип, усы журттың адамлары менен көп мәрте сәўбетлес болған, олардың ой-пикирлери, арзыў-әрманлары менен жақыннан танысқан инсан сыпатында және бир мәрте Қарақалпақ ели менен ушырасып турғанымнан шексиз қуўанышлыман.

Бүгин сизлер менен мәмлекетимиздиң социаллық-сиясий турмысында үлкен әҳмийетке ийе ўақыя — Өзбекистан Республикасы Президентлигине болып өтетуғын сайлаў процесинде талабан сыпатында жүзбе-жүз сөйлесиўге кирисер екенбиз, сизлерге қымбатлы ўақтыңызды аямай, бизге тилеклес болғаныңыз ушын терең миннетдаршылық билдиремен.

Хабарыңыз бар, усы күнлери Өзбекистан Республикасы Президентин сайлаў кампаниясы қыз­ғын даўам етпекте. Бул сия­сий процесс сиз сыяқлы сайлаўшыларымыздың жоқары сиясий белсендилиги ҳәм мәденияты тийкарында, жоқары дәрежеде шөлкемлестирилип атыр­ғаны бәршемизди қуўанышқа бөлемекте.

Мине, усындай демлерде Өзбекистан «Адолат» социал-демократиялық партиясынан мәмлекет Президентлигине талабан сыпатында маған билдирилген исенимди өзим ушын жоқары жуўапкершилик сыпатында қабыл етип, бул исенимди ақлаў­ға ҳәрекет етемен.

Бәршемизге мәлим, 2016-жыл 9-сентябрь күни Орайлық сайлаў комис­сиясы тәрепинен Өзбе­кистан Республикасы Президентлигине сайлаў кампаниясы басланғанлығы жәрияланды.

Партиямыз ҳәрекеттеги нызамшылық ҳәм Орайлық сайлаў комиссиясы тәрепинен орнатылған тәртип тийкарында 4-декабрь күни болып өтетуғын сайлаўларда қатнасыў менен байланыслы анық илажлар режесин ислеп шықты.

Бүгинги күнде орынланатуғын барлық шөлкемлестириў-сиясий мәселелер жоқары дәрежеде шешилип атырғанын айтып өтиў лазым, деп ойлайман. Ең дәслеп, барлық партия шөлкемлеринде өткерилген мәжилис ҳәм конференцияларда партиямыз ағзалары тәрепинен сайлаў кампаниясын мүнәсип рәўиште ҳәм көтериңки руўхта өткериўге келисип алынды.

Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қалалық партия Кеңеслери тәрепинен Өзбекистан Республикасы Президентлигине сайлаўларда партиядан көрсетилген ўәкилдиң қатнасыўын қоллап-қуўатлаў бойынша имзаларды жыйнаў процеси жоқары дәрежеде әмелге асырылды.

Партиямыздың 15-октябрь күни болып өткен VIII қурылтайында Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабанның сайлаўалды бағдарламасы тастыйықланды.

Ҳүрметли ушырасыў қатнасыўшылары!

Сизлер менен және бир мәрте халқымыз тәғдири, мәмлекетимиз келешегине байланыслы болған әҳми­йетли сиясий илаж мүнәсибети менен ушырасып турған екенбиз, ең дәслеп ғәрезсизлик жылларында халқымыз турмысында жүз берген унамлы өзгерислер ҳаққында қысқаша тоқталып өтиўди мақул, деп билемен.

Атап айтқанда, өткен жылларда елимиз халқының реал дәраматлары 12 еседен зыят көбейди, мийнет ҳақы, пенсия ҳәм социаллық напақалар салмақлы дәрежеде өсти. Ҳәр жылы мәмлекетлик бюджеттиң  дерлик 60 проценти денсаўлықты сақлаў, билимлендириў, коммуналлық тараў ҳәм халықты социаллық қорғаў менен байланыслы басқа да салаларды раўажландырыў ушын бағдарланбақта.

Жәҳән әмелиятында кем ушырайтуғын бундай көрсеткишлер әмелге асырылып атырған реформалардың баслы мақсети ең дәслеп инсанның турмыслық ҳәм нызамлы мәплерин тәмийинлеў ҳәм қорғаўға қаратылғанынан дәрек береди. Буны бәршемиз өз шаңарағымыз, мәҳәллелеслеримиз турмысында жүз берип атырған унамлы өзгерислер мысалында көрип, аңлап турмыз. Ең әҳми­йетлиси, өткен дәўир ишинде пуқараларымыздың ҳуқықый санасы ҳәм сиясий белсендилиги сезилерли дәрежеде өсти.

Ҳүрметли сайлаў­шылар!

Қарақалпақ топырағы тарийх бетлеринде инса­нияттың көп мың жыллық әжайыбатларын өз баўырында асырап жатқан муқаддес дияр сыпатында тәрипленеди.

Әсиресе, ғәрезсизлик жылларында әмелге асырылған реформалар ҳәм жергиликли халықтың аўызбиршилик пенен еткен мийнетлери нәтийжесинде бүгин қарақалпақстан экономиканың түрли салаларында өз орнына ийе регионлардан бирине айланды.

Өткен жылларда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жаңа имараты, Әжинияз атындағы майдан, «Истиқлол» балалар дем алыў орны, Нөкис темир жол вокзалының жаңаша түске ениўи, «Дослық» каналының еки жағасында қурылған дем алыў орынлары, кең ҳәм рәўан көшелер 3-4 қабатлы заманагөй турақ жайлар сыяқлы көп санлы дөретиўшилик үлгилериниң барлығы, халық абаданлығы жолында әмелге асырылған ийгиликли ислерден саналады.

Мине, усындай үлкен дөретиўшилик жумыслары, алыс аўылларда да даўам еттирилип, әпиўайы атыз мийнеткешлериниң барлық қолайлықларға ийе үлгили жойбарда қурыл­ған үйлерде жасап атыр­ғанлығы, бүгин халықтың турмыстан разылық сезими менен жасаўына тийкар болмақта.

Бүгинги күнде саҳра қушағында халықаралық шериклер бенен биргеликте қазып алынып атырған жер асты байлықлары, усы аймақларда қурылып атыр­ған санаат кәрханалары, тек ғана қарақалпақстанның емес, ал, пүткил мәм­лекетимиз экономикасының раўажланыўында да әҳмийетли орын тутпақта.

Буған мысал ретинде айтатуғын болсақ, 2006-жылда иске түсирилген Қоңырат сода заводы қальцийлестирилген сода ислеп шығарыў бойынша Орайлық Азияда бирден-бир санаат кәрханаларынан есапланады. Өткен жылы Сүргил кәни негизинде иске түсирилген Үстирт газ-химия комплекси дуньядағы ең ири санаат кәрханаларынан бири сыпатында тән алынбақта.

Баҳасы дерлик 4 миллиард АҚШ долларына тең болған бул комплекс­тиң иске түсирилиўи менен жылына 4,5 миллиард куб метр тәбийғый газди қайта ислеў есабынан 3,7 миллиард куб метр газ, 387 мың тонна полиэтилен, 83 мың тонна полипропилен, 102 мың тонна пиролиз дистиллятын ислеп шығарыў имканиятының жүзеге келиўи мәмлекетимиздиң экономикалық күдиретиниң және де раўажланыўынан дәрек береди.

Ең тийкарғысы, мине, усындай дөретиўшилик ҳәм жаратыўшылық ислерин қарақалпақстанлылар өз қоллары менен жаратпақта.

Қәдирли ушырасыў қатнасыўшылары!

Бүгин сайлаў кампа­ниясының қызғын мәҳәлинде ушырасып тур­ған екенбиз, усы мүнәсибет пенен халқымыз ушын мүнәсип турмыс шараятын жаратыўға қаратылған жаңа ўазыйпаларды, шеклерди белгилеў ҳәм оларға ерисиў бағдарындағы ис-ҳәрекетлеримизди сапа жағынан жоқары басқышқа көтериўге қаратылған Бағдарламамызды усынып атырмыз.

Бул Бағдарлама Өзбекистан «Адолат» социал-демократиялық партиясының социаллық бағдар­лан­ған базар экономикасына тийкарланған ҳуқы­қый-демократиялық мәмлекет, руўхый ҳәм әдеп-икрамлылық жақтан жетик әдалатлы пуқаралық жәмийетин қурыў жөнелисиндеги бағдарламалық мақсет ҳәм ўазыйпаларға тийкарланады.

Соның менен бирге, Бағдарламада бүгинги күнде жәмийетимиздиң түрли тараўларында ушырасып атырған айырым машқалалар, пуқараларымызды ойландырып атыр­ған мәселелердиң шешими бойынша анық усыныс ҳәм механизмлер алға сүрилгенлиги, бизиң ойы­мызша, сайлаўшыларды бийпарық қалдырмайды.

Бул бағдарламаға муўапық төмендегилер биз ушын ең әҳмийетли жөнелислер болып есапланады:

Биз ең дәслеп демо­кратиялық социаллық мәмлекет ҳәм әдалатлы пуқаралық жәмийетин қурыў мақсетин алға сүремиз. Себеби, әдалат ҳәм ҳақыйқатқа умтылыў, әдалатлы жәмийет қурыў хал­қымыздың әсирлер даўамындағы арзыў-әрманы саналады. Себеби, әдиллик үстем болған жерде ис жүриседи, елде тынышылық ҳәм берекет болады, адамларда меҳир-ақыбет күшейеди.

Әдиллик бар жерде раўажланыў болады, жоқары табысларға ерисиледи.

Солай екен, биз ушын ҳуқықый демократиялық мәмлекет ҳәм әдалатлы жәмийет қурыўбағдарындағы конститу­циялық нормаларымызды турмысқа системалы түрде ҳәм кеңнен енгизиў баслы ўазыйпа болып келген ҳәм сондай болып қала береди. Биз бунда жәми­йетлик әдалат ҳәм бирлик принциплери ҳүким сүретуғын, халықтың дәраматы бойынша кескин бөлиниўине жол қойылмайтуғын, пуқаралардың күшли социаллық қорғалыўын тәмийинлеўге бағдарлан­ған демократиялық социаллық мәмлекет ҳәм әдалатлы пуқаралық жәми­йетин қурыў идеяларына сүйенемиз.

Сондай-ақ, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик басқарыўда халықтың мүнәсип қатнасын тәми­йинлеў ушын бар күшимизди жумсаймыз.

Биз ўәкилликли ҳәкимият, пуқаралық жәмийети институтларының мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик турмыстағы орнын ҳәм ролин және де күшейтиў, парламентаризмди раўажландырыў, мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары жумысында жәриялылық, ашық-айдынлық ҳәм есап бериў принциплерин кеңнен енгизиўди жақлаймыз. Бул, өз нәўбетинде, мәмлекетлик уйымлар жумысының нәтийжелилигин арттырыўда, социаллық-экономикалық мәселелерди шешиўге байланыслы қарарларды қабыл етиўде халықтың белсене қатнасын тәмийинлеў және бюрократизм ҳәм коррупцияның ҳәр қандай көринислерин сапластырыўға да хызмет етеди, деп билемиз.

Биз ушын нызамшылық ҳәм суд-ҳуқық тараўы бәрқулла айрықша әҳмийетли болып келген. Атап айтқанда, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик турмыстың барлық салаларында «Әдалатлы нызамларды қабыл етиў», «Нызам үстин болған жерде әдалат болады» сыяқлы идеяларды турмыс­қа кеңнен еңгизиў, нызам үстинлигин тәми­йинлеў инсан ҳуқық ҳәм еркинликлери, оның социаллық қорғалыўы әмелде тәмийинленетуғын ҳуқықый мәмлекет, халықшыл, әдалатлы жәми­йет, абадан турмыс қурыўдың гиреўи, деп билемиз.

Ҳәммемизге мәлим, жәмийеттеги социаллық турмысымызды нызамлар басқарады. Нызамлар қаншелли жетилискен ҳәм турмысқа бағдарланған болса, ҳуқық ҳәм еркинликлеримиз исенимли қорғалады. Сол себепли биз тийкарғы социаллық-экономикалық қатнасықларды тек ғана нызамшылық жолы менен муўапықластырыўға, сондай-ақ, нызамлардың жоқары сапасы ҳәм турақлылығына ерисиўге, оларды турмыс­қа енгизиўдиң исенимли механизмлерин жаратыўға және нызам дөретиўшилиги процесинде әдалатлылық идеясы тийкарғы өлшем болыўына умтыламыз.

Усы ўазыйпаларды әмелге асырыўда биз әлбетте, мәмлекетлик ҳәкимияттың ўәкилликли уйымларында қәлиплестирилген депутатлық корпусларымыздың потенциалына ҳәм имканиятларына сүйенемиз.

Сондай-ақ, суд-ҳуқық системасын буннан былай да реформалаў да турақлы итибарымыз орайындағы мәселе болып табылады. Биз «күшли ҳәм әдалатлы суд ҳәкимияты бол­ған жерде нызам ҳәм әдиллик принциплери үстем», деп есаплаймыз ҳәм суд ҳәкимиятының бийғәрезлигин, абырайын және де беккемлеўге умтыламыз.

Соның менен бир ўақытта, биз жәмийетте ҳуқықый мәдениятты қәлиплестириў ҳәм раўажландырыў, мәмлекетимизде ҳуқықый тәлим ҳәм билимлер үгит-нәсия­тын түпкиликли жақсылаў, халықты қабыл етилип атырған нызамлардың мақсети, мазмун-мәниси ҳаққында кеңнен хабардар етип барыўға бағдарлан­ған мақсетли илажларды қоллап-қуўатлаймыз.

Себеби, тек ғана еркин, өз ҳуқық ҳәм миннетлерин билетуғын, нызам ҳәм әмелдеги тәртип-қағыйдаларды ҳүрмет ететуғын пуқара өзиниң ҳуқықларынан толық пайдаланыўы мүмкин. Бунда пуқаралық жәмийети институтлары, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер, ғалаба хабар қураллары ҳәм басқа да тийисли мәкемелер менен биргеликте арнаўлы бағдарлама ислеп шығыўды ҳәм оны турмысқа енгизиўди режелестирмектемиз.

Биз экономикалық салада да бир қатар әҳми­йетли ўазыйпаларды алға сүрмектемиз. Атап айтқанда, бул бағдарда республикамызда алып барылып атырған макроэкономикалық турақлылықты және де беккемлеў, экономикалық өсим пәтлерин даўам еттириў, бюджет және миллий валютамыздың турақлылығын тәмийинлеў, мәмлекеттиң сыртқы қарызы ҳәдден зыят асып кетпеўине ерисиў бойынша сиясатты даўам еттириў тәрепдарымыз.

Экономикалық раўажланыўымыздың ҳәзирги ҳәм келешектеги басқышында, биз базарды бас­қарыў, тәртипке салып турыў зәрүр деп билемиз және «бәсеки — мүмкин болғанынша, мәмлекетлик басқарыў — зәрүрият болғанынша» принципин турмысқа кеңнен енгизиў тәрепдарымыз.

Биз мәмлекетимиз келешеги — иннова­циялық экономикада, деп билемиз. Яғный, пүткил дүньяда илим ҳәм технологиялар жеделлик пенен раўажланып атыр­ған ҳәзирги дәўирде жаңа технологияларға тийкар­лан­ған экономика мәмлекет қүдиретин арттырады, хал­қымыздың абаданлығы ҳәм жәмийетимиздиң турақлы раўажланыўына хызмет етеди деп есаплаймыз.

Бул бағдардағы мақсетлеримизди әмелге асырыў ушын биз арнаўлы ком­плексли илажлар бағдарламасын қабыл етиўди режелестирмектемиз. Бул ҳүжжетте инновациялық жумыстың нормативлик-ҳуқықый базасын жети­лис­тириў, инновация ҳәм инновациялық инфраструктуралардың бирден-бир ўәкилликли уйымын шөлкемлестириў, Инновациялық қорды дүзиў сыяқлы баслы ўазыйпаларды белгилеўди мақсет еткенбиз.

Биз ислеп шығарыўды жергиликлилестириў бағдарламаларын ислеп шығыў ҳәм әмелеге асырыў мәселелерине, ең дәслеп, мәмлекетимизде экспортқа бағдарланған экономиканы раўажландырыў, ислеп шығарылып атырған өнимлердиң жәҳән ҳәм аймақлық базарлардағы бәсекиге шыдамлылығын арттырыў, экспорт ҳәм импорт муғдары арасындағы теңсалмақлылықты сақлаў көзқарасынан қатнас жасаймыз.

 

Сондай-ақ, биз мәмлекетимиздиң шетки аймақлары ҳәм киши қалаларының раўажланыўын жеделлестириў, аймақлар ҳәм пайтахт арасындағы кескин экономикалық ҳәм социаллық ажыралыўға жол қоймаў мақсетинде ири компаниялардың орайлық басқарыў уйымларын киши қалаларға көшириў және киши қалалардың социаллық ҳәм өндирислик инфраструктурасын республикалық бюджет есабынан кең көлемли реконструкциялаў зәрүр, деп есаплаймыз.

Экономикалық салада, сондай-ақ, энергия сарп­ланыўын үнемлеўди хошаметлеўге қаратылған заманагөй технологияларды кең көлемде енгизиў, ҳәзирги альтернатив энергия дереклеринен нәтийжели пайдаланыў арқалы бәсекиге шыдамлы энергия базарын жаратыўды хошаметлеў мәселелери де ҳәр қашанғыдай итибарымыз ора­йында болады. Бул бағдардағы нызамшылық ҳүжжетлерин ислеп шығыў ҳәм қабыл етиў депутатлық корпусымыз алдындағы тийкарғы ўазыйпалардан болып қалады.

Қалаберсе, биз «жасыл экономика»ға ҳәм оған сай технологияларға өтиўди мәмлекет тәрепинен кеңнен хошаметлеў илажларын күшейтиў эколо­гиялық жақтан таза технологиялар тийкарында жедел раўажланыўды тәмийинлениўге бағдар­ланған қолайлы экономикалық сиясат алып барыўды қоллап-қуўатлаймыз.

Экология ҳаққында сөз кеткенде, өткен әсирдиң 70-жылларынан баслап Арал теңизиниң қурыўы нәтийжесинде жүзеге келген экологиялық апатшылық ақыбетлерин өз басынан өткерип киятырған сиз сыяқлы сабыр-тақатлы, елине садық қарақалпақстанлылар әсиресе, жақсы билесиз.

Усы мәнисте өзим де бул аймақтағы экологиялық машқалаларды саплас­тырыў, оның аймақ хал­қының саламатлығына унамсыз тәсирин жумсартыў бағдарында әмелге асырылып киятырған илажларда ҳәм жойбарларда тиккелей қатнасқан қәниге сыпатында бул бағдардағы жумысларды даўам еттириў зәрүр, деп есаплайман. Усыннан келип шығып, бағдарламамызда экология саласындағы машқалаларды сап­лас­тырыўға қаратылған анық мақсетли усынысларды алға сүргенбиз.

Атап айтқанда, биз экологиялық жақтан таза технологиялар тийкарында жедел раўажланыўды тәмийинлеўге бағдарлан­ған қолайлы экономикалық сиясат алып барыўды қоллап-қуўатлаймыз. Санаат кәрханаларының шығындыларын қайта ислеў арқалы қоршаған орталықтың тазалығын тәмийинлеў әҳмийетли ўазыйпаларымыздан екенлигин атап өтемиз.

Буннан тысқары, экологиялық машқалаларды шешиўде, оның экономикалық тәреплерине итибар қаратыўды әҳмийетли деп билемиз. Барлық эколо­гиялық машқалаларды ҳәм оның менен байланыслы пуқаралардың саламатлығын қорғаў мәселелерин тек ғана Мәмлекетлик бюджетке жүклеў дурыс болмайды. Биз «Патаслаўшы төлеўи ҳәм көп пул төлеўи лазым» деген принципти енгизиў тәрепдарымыз.

Биз, сондай-ақ, экономикалық жойбарлардың экологиялық экспертизасын күшейтиў, оның ашық-айдынлығын ҳәм жәриялылығын тәмийинлеў, бул иске мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди, илимий жәмийетшиликти, депутатлық корпусын кеңнен тартыўды лазым, деп есаплаймыз.

Қысқаша айтқанда, экология мәселелери социаллық-экономикалық сия­сатымыздың тийкарғы ўазыйпаларынан бири болып, бул саланы ком­плекс­ли раўажландырыў бо­йынша өз алдына бағдарлама ислеп шығамыз ҳәм оны турмысқа енгиземиз. Бағдарламада, атап айт­қанда, тәбияттың санаат кәрханалары тәрепинен патасланыўын кемейтиў, ша4 ҳәм зәҳәрли затларды көп жутатуғын жасыл тереклер санын ҳәм түрин көбейтиў, қалалар ҳәм санаат кәрханалар әтирапында жасыл майданлар пайда етиў, сексеўил ҳәм терекзарларды кеңейтиў арқалы қоршаған орталықтың тазалығын тәмийинлеўге қаратылған анық механизмлер белгилеп қо­йылады.

 

Ҳүрметли сайлаў­шылар!

Биз буннан кейин де «Социаллық теңлик — тең ҳуқық ҳәм тең жуўапкершилик демекдур» деген принципке сүйенген ҳалда пуқаралардың сиясий, ҳуқықый ҳәм социаллық теңлиги, ҳәр бир пуқараның қәбилети ҳәм тәжирийбесинен келип шығып, мийнет етиўи кепилленетуғын, мийнетиниң муғдары ҳәм сапасына жараса мүнәсип мийнет ҳақы ҳәм турмыс дәрежесине ерисиў ушын кең ҳәм тең имканиятлар жаратылған социаллық мәмлекет қурыў ушын гүресемиз.

Биз Өзбекистанда «Реформа — реформа ушын емес, ең дәслеп инсан ушын» принципине әмел еткен ҳалда, турмыс дәрежеси көрсеткишлерин және де жақсылаўдың әҳмийетли шәрти болған, көп жыллық ғәрезсиз раўажланыўымыз дәўиринде өзин ақлаған мәмлекетлик социаллық бағдарламаларды ислеп шығып, турмыс­қа нәтийжели енгизиў тәжирийбесин даўам еттириўди усыныс етемиз.

Мәмлекет ҳәм жеке бизнестиң бирге ислесиўин, ең дәслеп, денсаўлықты сақлаў, илим ҳәм билимлендириў системасы, жол қурылысы, коммуналлық салаларда раўажландырыў зәрүр деп билемиз. Бундай бирге ислесиўдиң ең нәтийжели формаларын қолланыў бойынша арнаўлы бағдарлама ислеп шығыў, хызметкерлер ҳәм жумыс бериўшилер арасындағы социаллық шериклик қатнасықларын беккемлеў, кәрханаларда хызметкерлердиң мийнет шараятларын жақсылаў, бизнес структураларының социаллық жуўапкершилигин және де арттырыўға айрықша итибар қаратыў лазым.

Мәмлекетимизде қолайлы бизнес орталығын қәлиплестириў, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыў мәселелерине биз, биринши нәўбетте, жаслар ҳәм ҳаяллар, колледж питкериўшилери ушын жаңа жумыс орынларын жаратыў, олардың социаллық қорғалыўын тәмийинлеў, халықтың абаданлығын, турмыс дәрежесин ҳәм сапасын және де арттырыў, жумысынан айрылған­ларға жаңа жумыс орынларын және кәсиплик қайта таярлаў ушын билим алыў имканиятларын жаратыў көзқарасынан қатнас жасаймыз. Биз жасларды мүнәсип ҳақы төленетуғын мийнетке тартыў, колледж питкериўшилери ҳәм жас қәнигелерди жумыс пенен тәмийинлеў бойынша мәмлекетлик бағдарламалардың әмелде орынланыўы үстинен жәмийетлик қадағалаўды күшейтиў, халықтың бәнтлигин толық тәми­йинлеў ҳәм жумыссызлықты минимал дәрежеге шекем кысқартыўға умтыламыз.

Биз жумыс бериўши ҳәм хызметкер арасындағы мүнәсибетлерде хызметкердиң ҳуқықларын толық тәмийинлеў, оның менен мийнет мүнәсибетлерин рәсмийлестирмегени, хызметкер мийнетине ҳақы төлеў, социаллық қамсызландырыў, пенсия тәмийнаты талапларына әмел етпегени ҳәм оларды бузғаны ушын жумыс бериўшилердиң жуўапкершилигин күшейтиўди тәмийинлеў тәрепдарымыз.

Биз халықтың барлық социаллық қатламлары өз ўақтында, турақлы, сапалы медициналық хызметтен пайдаланыўын тәми­йинлеў тәрепдарымыз. Себеби, халқы, перзентлери саламат ҳәм бәркамал раўажланған мәмлекет күшли ҳәм қүдиретли болады.

Халықтың кең қатламларына көрсетилетуғын медициналық жәрдемниң сапасын және де арттырыў, мектеп ҳәм мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери шеңберинде балаларды медициналық хызметлер менен тәми­йинлеў системасын күшейтиў, дәри дәрмақлардың нызамсыз айланысының, қәлбекилестирилген ҳәм сапасыз дәри-дәрмақлар сатылыўының алдын алыў, скрининг ҳәм перинатал орайлары, ҳаяллар медициналық мәс­ләҳәтханалары, туўыў комплекслери, гинекология ҳәм патронаж хызметлериниң жумысын жетилистириў мәселелери дыққат орайымызда болады.

Биз халық арасында талабы жоқары болған медициналық даўалаўларға, атап айтқанда, трансплантологияға, экстракорпорал урықландырыў ҳәм басқа да заманагөй медициналық хызметлерге рухсат бериў тәрепдарымыз. Қалаберсе, сырт еллердиң алдынғы медициналық орайлары менен шериклик орнатыў­ға, сырт ел шыпакерлерин Өзбекистанның медициналық мәкемелеринде хирургиялық операцияларды өткериў әмелиятын кеңейтиўге, оларды турақлы тийкарда жумысқа мирәт етиў арқалы миллий қәнигелеримиздиң маманлығын арттырыўға айрықша итибар қаратамыз.

Қалаберсе, биз Арал бойындағы экологиялық жағдайдан келип шығып, бул аймақ халқының саламатлығын қорғаўға қаратылған арнаўлы бағдарлама ҳәм жойбарларды избе-из даўам еттириў тәрепдарымыз.

Бугинги ушырасыўда қатнасып атырғанлар арасында ҳаял-қызлар да көпшиликти қурамақта. Усы мүнәсибет пенен итибарыңызды және бир әҳмийетли мәселеге қаратпақшыман.

Биз ҳаял-қызлардың жәмийеттиң сиясий турмысындағы белсендилигин арттырыў,олардың  социаллық қорғалыўын күшейтиў бағдарындағы кең көлемли реформаларды басқышпа-бас­қыш даўам еттириў тәрепдарымыз. Ҳаял-қызлардың және де терең билим ҳәм кәсиплик шеберлигине ийе болыўы ушын кең имканиятлар жаратыў, мийнет базарында оларға жеңилликлер бериў, талант­лы және жоқары маманлықтағы, жоқары интеллектуаллық потенциал­ға ийе болғанларын мәмлекетлик басқарыў уйымларының барлық салалары ҳәм буўынларына тартыў мәселелерине тийкарғы ўазыйпа сыпатында қараймыз.

Мәмлекетимиз халқының саны көбейип, олардың турмыс сапасы ҳәм дәрежеси жетилисип баратырған ҳәзирги дәўирде пуқараларымыздың турақ жайға болған талабы артып баратырғаны бәршемизге мәлим. Усыннан келип шығып, турақ жай сатып алыў ҳәм қурыў ушын ажыратылып атырған ипотека кредитлеў процесин жетилистириў ҳәм про­цент­лерин оптималластырыў,  турақ жай базарындағы көз бояўшылықлар ушын жуўапкершиликти және қадағалаўды күшейтиў, үй-жай-коммунал комплекси жумысын және де жақсылаў, халық ушын белгиленип атырған коммуналлық төлемлер муғдарын турақлы қадағалаўға алыў, бул салаларда халыққа хызмет көрсететуғын альтернатив шөлкемлер арасындағы бәсекини арттырыўға қаратылған ис-ҳәрекетлерди әмелге асырыўды мақсет еткенбиз.

 

Ҳүрметли ушырасыў қатнасыўшылары!

Бүгин биз XXI әсирде — интеллектуаллық мийнет бирлемши әҳмийетке ийе болған глобалласыў ҳәм интернет әсиринде, жәҳән базарында бәсеки гүресиниң көлеми ҳәм кескинлиги барған сайын артып баратырған бир дәўирде жасап атырғанымызды ҳеш қашан умытпаўымыз зәрүр.

Биз өз алдымызға санааты жоқары раўажлан­ған, экономикасы илим-техника табыслары ҳәм инновацияға тийкарлан­ған, демократиялық, ҳуқықый мәмлекет қурыўды мақсет етип қойған екенбиз, жоқары мектеплерди тамамлаған, заманагөй билимлерге, кең дүньяқарасқа ийе маман кадрларды көбирек таярлаўға итибар қаратамыз. Себеби, жоқары мағыў­мат­қа ийе инсан мәмлекеттен жумыс сорап, жәрдем күтип отырмайды, ал өзиниң инталылығы, епшиллиги ҳәм уқыплылығы, жаңалыққа умтылыўша4лығы менен жаңа жумыс орынларын жаратады, мәмлекеттиң раўажланыўында белсенди қатнасады.

Соннан келип шығып, биз халықтың жоқары билимлендириў менен қамтып алыныўын кеңейтиў, қалаберсе билимлендириў ҳәм тәрбия саласында даўамлылықты тәмийинлеў мақсетинде төмендеги мәселелерди баслы ўазыйпалар қатарына кир­гиземиз:

Бириншиден, халық билимлендириў системасындағы реформалардың даўамы сыпатында улыўма билим бериў мектеплеринде социаллық әдалат ҳәм теңлик принциплериниң орнатылыўына ерисиў, класслардағы оқыўшылар санын оптимал­ластырыў, электрон оқыў-билимлендириў бағдарламалары ҳәм мультимедиа өнимлериниң муғдарын және сапасын арттырыў, билимлендириў мәкемелеринде медициналық хызмет дәрежесин жетилистириўди режелестиргенбиз:

Екиншиден, келешекте елимиздиң раўажланған мәмлекетлер қатарында мүнәсип орын ийелеўин тәмийинлеў, «инновациялық ҳәм билим экономикасы»на өтиў зәрүрликлери және халықтың демографиялық өсиўи ҳәм басқа да процесслерди инабатқа алып, мийнетке жарамлы халықтың жоқары билимлендириў менен қамтып алынғанлығын басқышпа-басқыш арттырып барыў, мәмлекет ҳәм жеке сектор қаржылары есабынан билимлендириў грантлары ажыратылыўы системасын жетилистириўди алға сүремиз:

Үшиншиден, жоқары оқыў орынларының бийғәрезлигин, инновациялық инфраструктурасын ҳәм илим-пән, санаат және экономика менен байланысын күшейтиў, олардың базасында киши инновациялық кәрханалар дүзиўди хошаметлеў, оқытыўшылар менен хызметкерлердиң инновациялық белсендилигин арттырыў бүгинги күнниң талабы, деп билемиз:

Төртиншиден, жоқары билимлендириў мәкемелерине қабыл етиўдеги квоталар системасын қайта көриў, барлық қәлеўшилерге жоқары билим алыў ҳуқықын бериў арқалы қәбилетли жасларды таңлап алыў сапасын арттырыў идеясын алға сүремиз. Себеби, соңғы жылларда жасларымыз арасында жоқары билим алыўға бол­ған умтылыс күшейип, жоқары билимлендириў мәкемелерине ҳүжжет тапсырып атырған абитуриентлер саны барған сайын артып бармақта.

Пүткил дүньяда жүз берип атырған глобалласыў себепли ҳәр түрли кәўип-қәтерлер саны артып, мәмлекетлер ҳәм конфессиялараралық қарама-қарсылықлар күшейип баратырған ҳәзирги қурамалы дәўирде сыртқы сиясат мәселеси мәмлекетимиз ҳәм халқымыз тәғдири ушын оғада әҳмийетли, стратегиялық мәселе екенлигин бәршемиз терең аңлап турмыз.

Сонлықтан биз мәмлекетимиз әмел етип атыр­ған тынышлықсүйер сырт­қы сиясатты даўам еттириў тәрепдарымыз. Өзбекистанның дүнья жәми­йетшилигине интеграциясын және де тереңлестириў халықаралық шөлкемлердиң жумысында қатнасыўын күшейтиўди әҳмийетли ўазыйпа, деп билемиз.

Буннан былай да мәмлекетимиздиң халық­аралық майдандағы абырайын және де арттырыў, ҳеш қандай әскерий блокларға ҳәм коалицияларға қосылмаў, әскерий мақсетлерди нәзерде тутатуғын ҳәрекет ҳәм шөлкемлер менен байланыс орнатпаў, Өзбекистанның сырт мәмлекетлер менен сиясий, экономикалық, гуманитарлық байланысларын беккемлеўге ҳәрекет етемиз.

Мәмлекетимиздиң миллий мәплерин тәми­йинлеўде айрықша әҳми­йетке ийе болған Орайлық Азия регионы Өзбекистанның сыртқы сиясий жумысларының тийкарғы ҳәм баслы бағдары есапланады. Биз өзимиздиң жақын қоңсыларымыз бенен ашық, дослық ҳәм прагматикалық сиясат алып барыўға садық қаламыз. қоңсы мәмлекетлер менен өз-ара мүнәсибетлеримизди регионымыздағы барлық әҳмийетли сиясий, экономикалық ҳәм экологиялық машқалаларды өз-ара мәплерди есапқа ал­ған ҳалда, конструктив сөйлесиў ҳәм халықаралық ҳуқықтың улыўма тән алынған нормалары тийкарында қурамыз.

Жуўмақлап айтқанда, Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўында қатнасыў арқалы жәмийетимиз турмысының барлық тараўларында әмелге асырыўға қаратылған бағдарламалық ўазыйпаларымыз усылардан ибарат.

Ҳүрметли сайлаўшылар, партиямыз ағзалары ҳәм тәрепдарлары!

Бүгин Сизлер  менен ушырасыўдан гөзленген мақсет — тек ғана сайлаўалды бағдарламамыз бенен таныстырыў емес, ал, Сизлердиң пикириңиз бенен де қызығыў, пикирлес болыўдан ибарат. Сиз тәрепиңизден билдирилетуғын ҳәр қандай пикир, усынысты биз алдымызға қойған мақсетлерди әмелге асырыўда өзимиз ушын зәрүрлик, деп билемиз.

Бәршемиздиң мақсетимиз бир — усы елдиң раўажланыўы, халқымыздың абадан турмысы және мәмлекетимизде ҳүким сүрип атырған тынышлық ҳәм татыўлықтың даўам етиўин тәмийинлеў, айдын келешегимизди қурыўдан ибарат саналады.

Сөзимниң жуўмағында ҳәммеңизге саў-саламатлық, шаңарақларыңызға абаданлық, ана-Ўатанымыздың тынышлығы ҳәм раўажланыўы жолындағы хызметлериңизде күш-қуўат ҳәм табыслар тилеймен.

Итибарыңыз ушын рахмет!

Бөлимлер