Жеткербаев Сарсенбекден ҳазил қосық

Айемгиден лаққышыллау халықпыз.

Кулмегенге ҳауесимиз келмейди.

Зауықли бул жасап турган омирдин.

Кулки болса бир муйешин тербейди.

 

Қан жугиртер, жузимизди жайнатип.

Кулки сенин караматли кушин бар.

Сал мунайган инсан болса егерде.

Ҳазил деген лал қылардай шешим бар.

 

Кулки сыйлар, халқы ушын аянбай.

Он бес жыллық тажирийбени топлаган.

КВН-ШОУдын жигитлери шетинен.

Ҳазил менен Докторский жақлаган.

 

Ҳазил айтип, ойын зауық қургандур.

Бердах Байрам қаҳармани топардын.

Бир-биринен ожет сондай ҳайрансан.

Қырсықлыгы қалмас сира олардин.

 

Домаланган Бердах сондай ҳазилкеш.

Жақсы корер ҳазил айтип жургенди.

Тил алгыш ол,сыйласықлы ҳақ кеуил.

Коз қуунатар,сын-сымбаты коргенди.

 

Байрам болса ҳеш семирмес билмедим.

Жеп ишимде я бир бале бармекен.

Ол сыпайы, ол мийнеткеш сондайын.

Ҳазил айтса халқы оган яр екен.

 

Ҳақыйқатты ҳазил менен айтқанда.

КВН-ШОУдын тенлеслерин таппадим.

Ҳазил ушын тууылган бул жигитлер.

Мен илгерлеп қур бийкарга шаппадим.

 

Ен биринши топарлардын биридур.

Еки қырсық-корсен қызық деген бар.

Ҳазил дийтин бул тениздин торинде.

Жузип журген ҳеш тоқтамас кемен бар.

 

Сапарыныз сатли болгай мудами.

Жаратқаным ашық қылгай жолларын.

На'зеринен туспегейсиз халықтын.

Сыйлы болгай журген жерде тонларын.

 

Ҳазил айтып шаршаманлар ҳеш қашан.

Кулип жургей халқымыздын журеги.

Сау саламат болын деймен барҳама.

Жеткербаев Сарсенбектин тилеги.

Бөлимлер