Өзбекстан Экологиялық партиясынан Отенова Фарида Толегеновна Жоқарғы Кеңеси депутатлығына 10-санлы «Бердақ» сайлаў округинен талабан

Өзбекстан Экологиялық партиясынан Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатлығына 10-санлы «Бердақ» сайлаў округинен талабан

ОТЕНОВА ФАРИДА ТОЛЕГЕНОВНА

1974-жылы Қарақалпақстан Республикасы Нөкис қаласында туўылған. Мағлыўматы жоқары. 1997-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң Тәбияттаныў факультетин питкерген. Қәнигелиги эколог, экология ҳәм биология оқытыўшысы. Биология илимлериниң кандидаты, доцент.

Ф.Отенованың мийнет искерлиги 1997-2003-жылларда Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими биоэкология институты аспиранты, киши илимий хызметкер, 2003-2019-жыллары аралығында Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты ботаника кафедрасы стажер оқытыўшысы, доцент, кафедра баслығы лаўазымларында жумыс ислеген. 2019-жылдан ҳәзирги күнге шекем ботаника, экология ҳәм оны оқытыў методикасы кафедрасының доценти лаўазымында жумыс ислеп келмекте.

Илим-изертлеў нәтийжелери бойынша 100 артық илимий мақала ҳәм тезислери Республикалық ҳәм шет ел журналларында, 3 оқыў қолланба, 17 оқыў методикалық қолланба, 20 дан артық тарқатпа материаллары баспадан шығарылған.

Ҳәзирги күнде зийрек, илимге қуштар талаба жасларды илим-изертлеў жумысларына бағдарлаўда салмақлы үлес қоспақта. Оның шәкиртлеринен ҳәзирги күнге шекем 1 талаба Өзбекстан Республикасы “Президенти”, 4 талаба Өзбекстан Республикасы “Улуғбек” атындағы, 2 талаба Өзбекстан Республикасы “Наўайы” атындағы мәмлекетлик стипендия, 2 талаба “Әжинияз” атындағы жоқары оқыў орны стипендиясы ийелери болған.

Ф.Отенова искерлиги нәтийжесинде 2006-жылы жасларға тәлим тәрбия бериўдеги нәтийжели мийнетлери ушын Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлигиниң Ҳүрмет жарлығы, 2009-жылы Қарақалпақстан Республикасы, 2014-жылы Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў ағласы көкирек нышанлары менен сыйлықланған.

Шаңарақлы, үш перзенттиң меҳрибан анасы. 

САЙЛАЎ АЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

  • Мәмлекетте қоршаған орталық жағдайын жақсылаў ҳәм экологиялық машқалаларды комплексли түрде шешиўге қаратылған мәмлекет сиясатын әмелге асырыўда аймақтағы экологиялық жағдайларды үйрениў, бар болған экологиялық машқалаларды шешиўге қаратылған жойбар ҳәм бағдарламаларды атқарыў ҳәкимияты органлары менен биргеликте ислеп шығып турмысқа енгизиў;
  • Экологиялық қәўипсизлик ҳәм денсаўлықты сақлаў, Арал экологиялық апаты ақыбетлериниң Аралбойы халқы ҳәм қоршаған орталық ушын унамсыз тәсирин жумсартыўға, халықтың таза ишимлик суўы менен тәмийинлениўин жақсылаў ҳәм аймақларда канализация тармақларын раўажландырыў, санитар тазалаў ҳәм де шығындыларды жыйнаў, утилизация етиў ҳәм қайта ислеў системасын нәтийжели шөлкемлестириў бойынша қабыл етилген қарарлардың орынланыўы үстинен мәҳәлледе депутатлық қадағалаўды орнатыў;
  • Ҳаял-қызлардың жәмийетлик-сиясий белсендилигин арттырыў ҳәм саламат турмыс тәризин қәлиплестириўде ана ҳәм бала саламатлығын беккемлеўге қаратылған мәмлекет бағдарламаларының орынланыўын тәмийинлеў, ҳаял-қызлардың ҳуқық ҳәм мәплерин қорғаўға байланыслы нызамшылықты жане де жетилистириў;
  •  Мәмлекеттиң «Жасыл экономика» ға өтиўине көмеклесиў, экономиканың барлық тармақларында қайта тиклениўши энергия дереклеринен, қуяш, самал, ҳәм биомасса энергиясынан пайдаланыў механизмин жетилистириў;
  •  Халықтың экологиялық билим дәрежесин арттырыў, экологиялық мағлыўматқа ийе болыўын тәмийинлеў тараўында жасларымыз арасында экологиялық тәлим-тәрбия жумысларын еледе күшейтиў, орта ҳәм орта арнаўлы билимлендириў мәкемелеринде үзликсиз экологиялық билим системасын жаратыў,

Реклама тийкарында: 

Бөлимлер