Қарақалпақстанда карантинге алинған 5118 пуқаралардан 3764 пуқара медициналық бақлаў астынан шығарылған

Бүгинги кунде Қарақалпақстан Республикасында 3 орында пуқараларды 14 күнлик медициналық бақлаўға алыў ушын арнаўлы карантин орынлары шѳлкемлестирилген. Кеселликке гуман етилген наўқасларды емлеў ушын Республикалық жуқпалы кеселликлер емлеўханасында барлық шараятлар жаратылған.

2020-жыл 6-апрель күнине келип Қарақалпақстан Республикасында коронавирус инфекциясы менен гуманлы болып келген 2 пуқарада коронавирус қоздырыўшысы анықланды. Бул 2 пуқараныӊ биреўи Ташкент қаласында хызмет сапарында болғанлығы екинши пуқараныӊ усы пуқара менен қатнаста болғанлығы анықланды.

Бул пуқаралардыӊ кеселлениўшилик жағдайы бойынша эпидемиологиялық тексериў жумыслары алып барылмақта, олар менен қатнаста болған барлық пуқаралар анықланып тийисли тǝртипте арнаўлы ажратылған карантин орынларына жайластырылған ҳǝм тексериў жумыслары алып барылмақта. Кеселлик анықланған пуқараларды тǝжрийбели шыпакерлер тǝрепинен емлеў жумыслары алып барылмақта.

Бүгинги күнге шекем Республикамыз аймағында жǝми 5118 пуқара медициналық бақлаў астына алынған еди, соннан 3764 пуқара кеселликтиӊ клиник белгилери жүзеге келмегенлиги ҳǝм денсаўлығында ѳзгерис болмағанлығы себепли 14 күнлик медициналық бақлаў астынан шығарылған, 1354 пуқарада медициналық бақлаў даўам етпекте.

Мǝмлекетимиз тǝрепинен орнатылған карантин қағыйдаларын бузбастан, қатаӊ зǝрүрлик болмаса үйимизден шықпай, орнатылған тǝртипке ǝмел қылсақ кеселликти басқа пуқараларға жуғыўыныӊ алдыӊ алыўда үлкен жǝрдем берген болар едик.

Сол қатарда жане бир мǝртебе Карақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайы пуқаралардан:

Коронавирус инфекциясына биргеликте шыпакерлердиӊ усынысларына ǝмел қылған ҳалда гуресиў белгили нǝтийжеге алып келеди.

Буның ушын төмендеги усынысларға ǝмел қылыў керек:

  1. Жеке түрде ѳз-ѳзин изоляциялаў тǝртибине ǝмел етиӊ;
  2. Жеке гигиена қағыйдаларына, қолларды сабын менен жуўыўды ǝдетке айландырыӊ.
  3. Жөтелгенде ҳǝм түшкиргенде бир мǝртелик салфеткалардан пайдаланың.
  4. Жуўылмаған қоллар менен бетиңизди усламаң.
  5. Бир мǝртелик маска кийиң.
  6. Қол берип сǝлемлесиўди ўақтынша тоқтатың.
  7. Үйиңизде қалың.
  8. Егер Сизде денсаўлығыӊызда қандайда ѳзгерис сезсеӊиз үй шараятында ѳз бетинши емленбестен тез жǝрдемге ҳǝм аймақлақ емлеў профилактикасына хабарласыӊ.

Республикада коронавирус инфекциясынын алдын алыў бойынша профилактик жумыслар даўам етпекте.

Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологик тынышлық орайы

Бөлимлер