Қарақалпақстанда коронавирустан пүткиллей саўалған пуқаралар ҳәм бир топар медицина хызметкерлери реабилитацияға жиберилди

Қарақалпақстан Республикасы жуқпалы кеселликлер емлеўханасында коронавирусқа шалынған наўқасларды емлеўде мийнет еткен бир топар медицина хызметкерлери, сондай-ақ, инфекциядан толық емленген пуқаралар реабилитацияға жиберилди.

Атап өтилгениндей, усы жуқпалы кеселликлер емлеўханасында бүгинги күнге дейин коронавирусқа шалынған 58 наўқастан 4 пуқараның пүткиллей саўалыўына бүгинги күн қаҳарманлары есапланған медицина хызметкерлериниң күни-түни ислеген ҳәрекетлери арқалы ерисилди.

Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министри Данияр Ходжиев ҳәм басқалар тәрепинен наўқасларға медициналық хызмет көрсеткен 3 шыпакер, 12 мийирбийке ҳәм 21 санитар хызметкердиң нәтийжели мийнети жоқары баҳаланып, терең миннетдаршылық билдирилди. Ҳәр бирине Өзбекстан кәсиплик аўқамлары федерациясының Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси тәрепинен естелик саўғалары тапсырылды. Енди олардың орнына нәўбеттеги пидайы медицина хызметкерлери жумыс алып барады.

Ҳақыйқатында да, коронавирус инфекциясына шалынған наўқасларды емлеўде медицина хызметкерлери батырлық ҳәм пидайылық үлгисин көрсетип мийнет етпекте. Шаңарағы, жақынлары, халқымыз ушын жумыста қалып, коронавирус инфекциясы тарқалыўының алдын алыўға ҳәрекет етпекте. Бул сыяқлы ўатансүйиўшиликти арнаўлы карантин ҳәм медицина орайларында жумыс алып барып атырған медицина хызметкерлери мысалында да көриўимиз мүмкин.

‒ Мәмлекетимиз басшысы тәрепинен медицина хызметкерлерине көрсетилип атырған айрықша итибар бизге және де күш-қуўат бағышлады, ‒ дейди Қарақалпақстан Республикасы жуқпалы кеселликлер емлеўханасының инфекционисти Қәлбийке Шарипова. ‒ Хызметкерлердиң нәтийжели мийнет етиўи ушын емлеўханамызда барлық шараят жаратылған, наўқасларды емлеў усыллары жәҳән стандартлары талабы дәрежесинде алып барылды. Елимиздиң жетик қәнигелеринен онлайн тәризде керекли усыныслар алып турдық. Соның нәтийжесинде коронавирусқа шалынған наўқастан 4 и пүткиллей емленди. Буннан жүдә қуўанышлымыз.

Коронавирус инфекциясына шалынған пуқаралардан және бир топары жақын күнлерде пүткиллей саўалып шығыўы күтилмекте.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
(М.Ҳабибуллаев түсирген сүўретлер)

 

Бөлимлер