Коронавирусты «Қабыл етпейтуғын» адамлар категорияси да бар…

2003-жылы қозғалған көп ушыраспайтуғын пневмонияны жеңип өткен адамлардың денеси «COVID-19»ды келтирип шығарыўшы коронавирусты қабыл етпеўи мүмкин екен. Бир топар Америка ҳәм Швейцария илимпазларының бул ҳаққындағы изленислериниң нәтийжеси «Nature» журналында жәрияланды.

Қәнигелердиң анықлаўынша, өткир респираторлы синдромды шақыратуғын SARS-CoV вирусын жеңип өтиў организмде коронавирус пенен клетканың бетиндеги респираторлар бир-бирине сиңип кетиўин тәмийинлейтуғын «шип» (S)  белогына қарсы гүресетуғын  антиденешелердиң ислеп шығарылыўын хошаметлейди.

Илимпазлардың жуўмағына бола, ҳәр қыйлы усындай жат денешелерден бири - S309 SARS-CoV-2  ге тән S белогын нәтийжели зыянсызландырады. Демек, өткир респираторлы синдромды басынан өткерген адамлардың жаңа түрдеги коронавирусты қабыл ете алмаў итималы бар.
Изертлеўшилер мине усындай жат денешелердиң араласпасынан «COVID-19» дың аўыр көринислерин емлеў және вирус жуғыў қәўпи жоқары болған инсанларды кеселликтен профилактикалаўда пайдаланыў мүмкинлигин де атап өткен.

Қарақалпақстан хабар агентлиги

Бөлимлер