Қандай жумысларда ержетпегенлер мийнетинен пайдаланыўға жол қойылмайды?

Төмендеги жумысларда ержетпегенлер мийнетинен пайдаланыўға жол қойылмайды:

- жер асты, суў асты, қәўипли бәлентликте яки жабық орталықта орынлаў;
- қәўипли механизмлер, әсбап ҳәм үскенелер менен байланыслы болған;
- қәўипли буйымлар яки процесслер, температура, шаўқым яки толқынланыў дәрежесиниң жоқары тәсиринде ержетпегенлердиң денсаўлығына зыян жеткериўге алып келетуғын зыянлы шәраятлардағы;
- аўыр мийнет шәраятларында орынланатуғын (жумыс ўақтының даўамлылығы узақ болған, түнги жумыслар ҳәм басқалар менен байланыслы болған);
- өзиниң қәсийети менен бундай тайпадағы хызметкерлердиң минез-қулқына зыня жеткеретуғын;
- белгилеп қойылған нормадан артық аўыр жүк көтериў ҳәм тасыў менен байланыслы болған жумысларда.
18 жасқа толмаған шахслар мийнетинен пайдаланыў қадаған етилетуғын қолайсыз мийнет шәраятлары менен байланыслы жумыслар дизими ҳәм 18 жасқа толмаған шахслар көтериўлери ҳәм тасыўлары мүмкин болған аўыр жүк нормалары шегарасы Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары ҳәм Денсаўлықты сақлаў министрликлери тәрепинен белгиленеди.


 @huqiqiymalimleme

Бөлимлер