Ҳәкимлердиң қайсы ўәкилликлери басқа органларға өткерилди?

Әдиллик министрлиги хабарларына көре, Өзбекстанда  ҳәкимлердиң айырым ўәкилликлери басқа органларға өткерилди.

Мәлим етилиўинше, 
тийисли ҳүжжет 7-июль күни имзаланған болып оған бола:

Шет тиллерди үйрениў бойынша оқыў курсларын шөлкемлестириў искерлигин лицензиялаў–Халық билимлендириў министрлиги ҳәм ўалаят халық билимлендириў басқармаларына;

Дәри өнимлерин ҳәм медициналық буйымларды  көтере реализация қылыўды лицензиялаў– Фармацевтика тармағын раўажландырыў агентлигиниң аймақлық бөлимлерине;

Риэлторлық искерлигин лицензиялаў- Мәмлекетлик активлерди басқарыў агентлигиниң аймақлық бөлимлерине;

Алкоголь өнимлери менен көтере саўда қылыўға рухсат бериўши арнаўлы гүўалықлар бериў–район (қала) салық инспекцияларына өткерилди.

Айдана Алламбергенова

Бөлимлер