Муса Тажетдинович Ерниязов қайтыс болыўы мүнәсибети менен Нөкис қаласындағы Президент мектеби жәмәәти кеўил билдиреди

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Баслығының орынбасары, Өзбекстан Қаҳарманы Муса Тажетдинович Ерниязов қайтыс болыўы мүнәсибети менен Нөкис қаласындағы Президент мектеби жәмәәти марҳумның шаңарақ ағзаларына, ағайин-туўысқанларына, досларына ҳәм пүткил Қарақалпақ халқына терең қайғырыў менен кеўил билдиреди.

Белгили мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик ғайраткер Муса Тажетдинович Ерниязов өз мийнет жолы даўамында Қарақалпақстан Республикасының социал-экономикалық ҳәм мәдений жақтан гүллеп раўажланыўына көп хызметлер етиў менен бирге республикамызда илим ҳәм билимлендириў тараўына да айрықша итибар қаратты, әсиресе жасларды қоллап-қуўатлап, оларға қол-қанат болды.  Билимлендириў тараўын айрықша қәдирлейтуғын инсан еди, жаслардың ҳақыйқый жанкүйер ағасы, жақын досты ҳәм қәўендер ақсақалы еди. Ҳүрметли Президентимиздиң дәслепки басламасы менен Нөкис қаласындағы Президент мектебиниң қысқа ўақыт ишинде питкерилиўи тиккелей Муса Тажетдинович Ерниязовтың мийнетлериниң арқасында әмелге асырылды.  Ҳар күни келип қурылыс жумыслары менен жақыннан танысып, "прораб" ҳәм қурылысшыларға өзиниң әҳмийетли усыныс ҳәм кеңеслерин билдиретуғын еди. Ол өз сөзинде бул билим бериў дәргайында бизлердиң келешегимиз, ертеңги күнимиздиң даўамшылары, елимизди пүткил дүнья жүзине  танытатуғын зийрек оқыўшылар билим алыўы ушын, соңғы заманагөй үлгидеги мектеп болыў кереклигин айтып өтетуғын еди.  

Өмириниң соңғы демлерине шекем елим деп жасаған, халқымыз ушын пидайы хызмет еткен ел перзенти Муса Тажетдинович Ерниязовтың жарқын естелиги бәршемиздиң қәлбимизден мәңги орын алады.
 

Нөкис қаласы Президент мектеби жәмәәти

Бөлимлер