Қарақалпақстанға коронавирус тестин анализлеўши мобил аппарат алып келинди

ӨзР Инновациялық раўажланыў министрлиги тәрепинен COVID-19 вирусын анықлаўшы “Mini 8 Plus Real-Time PSR System” үскенеси ҳәм 1400 тест системасы Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиология тынышлығы орайына бийпул тапсырылды.

“Mini 8 Plus Real-Time PSR System” Германияда ислеп шығарылған болып, функционал тәрептен үлкен – стандарт аппаратлардан парық қылмайды. ПШР (полимер шынжыр реакциясы) тийкарында ислеўши бул мобил (көшпели) молекуляр үскене пайдаланыўшылар ушын қолайлы болған әпиўайы интерфейс пенен үскенеленген.

Бул үскене бир ўақыттың өзинде 8 тестти өткере алады. Сондай-ақ, үскене тест нәтийжелерин автомат түрде белгиленген электрон мәнзиллерге (тест тапсырыўшыларға) жоллаў функциясына ийе.

Үскенениң көлеми кишкене ҳәм салмағы жеңил болғанлығы ушын оны бир орыннан басқа орынға қыйыншылықларсыз көширип жүриў мүмкин. Ол ток пенен де батарея менен де ислейди.

Бул үскене коронавирус ҳәм басқа жуқпалы кеселликлерди анықлаўдан тысқары генотиплеў, яғный ген арқалы өтетуғын кеселликлерди анықлаў, сондай-ақ клеткадағы генлердиң өзгериў дәрежесин анализлеў ҳәм азық-аўқат өнимлериниң қәўипсизлигин анықлаў имканын береди. Мәселен, «мал гөши» деп жазылған котлеттеги таўық гөшиниң бар яки жоқлығын ямаса зыянлы химиялық элементлерден пайдаланылған яки пайдаланылмағанлығын билиў мүмкин.

Дерек: @xaliq_ushin

Бөлимлер