Қыз балаға оқыў не ушын керек?

Ерте заманларда апаларымыз ҳеш қандай оқыў орнынан билим алмай-ақ дана болған. Бирақ, бурынғы менен бүгинги заманды салыстырып та болмайды. 
Қыз балаға оқыў не ушын керек?
Баслық болыў ушын? Яқ! Қыз баланың билими, шөлкемлестириўшилик қәбилети тасып турса да, бийликке умтылыўы жөн емес. Ҳаял бийлеген жерде (барлық жағдайларда емес) жумысқа қарағанда сөз, тәўекелге қарағанда сезим басым болатуғынын мойынлаўымыз керек.

Көп пул табыў? Яқ! Нәзик жаратылыслы ҳаял заты ақшаны гүреп таўып, шаңарағын бағыўға миннетли емес. «Қатынның қарыўланғанына қазан қайнамайды» деп айтып кеткен ата-бабаларымыз ақылсыз болмаған.
Шаңарақ бағыў? Яқ! Бул – ер азаматтың маңлайына жазылған миннети. Қалайынша күйеўди шаңарақ бағыўға қызықтырыў керек? Буны билиў ушын да билим керек.
Жақсы жумыс? Яқ! Ҳаял адам лаўазым қуўып, таңнан түнге шекем жумысқа жегилмегени дурыс. Жумыста жақсы жетискенликлерге ерисип, мол табыс таўып, бирақ бахытлы бола алмаған ҳаяллар оғада көп. Себеби, олар шаңарақ қурыўды кейинги орынға қалдырған.
Қыз билимли болса, күйеўиниң басын гөрге емес, төрге сүйреп, оны шыңға шығарады. Үйдеги зайыбын бағындыра алған азамат кең жәмийетшиликти де изинен ертип, ел басқара алады. Шешим қабыллайтуғын күйеўине ақыл қосып, көрген-билгени менен бөлисип отырыў ушын, қыз баланың оқығаны шеп болмайды.
Қыз билимли болса, жубайының тапқан ақшасын самалға шашпай, ақыл менен жумсайды. Шаңарағының бюджетин берекетли етиў ушын қыз бала оқыўы керек.
Қыз ақыллы болса, қыдырайын, ерким өзимде болсын деп, ўақыт өткерип жүре бермей, қолайы келгенде шаңарақ қурып, балалы болыўға таярланады. Келешекте балалары «Мама, бул неге ондай?» «Мынаў не?» деп сорағанда, «Билмеймен» ямаса «Көп сөйлей берме» демей, анық жуўап бере алыўы ушын, қыз балаға билим керек болады.
Балалардың аяқ астынан не нәрсе сорайтуғынын да болжап болмайды. Дым қапылғанда «жуўабын бирге излейик» деп айтыў ушын қай жерден, қалай излеўди билиў ушын билим керек!

Д. Базарова таярлады

Дерек: Saza.uz

Бөлимлер