Юморбек ҳәзиллери: Тек бизиң қарекең…

Ҳәр бир халықтың өзине тән қәсийетлери болады. Олар сол қәсийетлери, менталитети менен басқалардан ажыралып турады. Сол айтқандай, қарақалпақ халқы да өзиниң ғайрытәбийғый ҳәрекетлери менен өзге халықлардан парқ етеди. Яғный, тек ғана бизиң қарекеңде:

☺ телефоннан қоңыраў етип, ҳал-жағдай сорамастан бурын «алло, қаяқтасаң?» деп сорайды;

☺ уялы телефоннан сөйлесип болып, балансындағы ақшасын тексерип көреди;

☺ гөне туфлидиң еңсесин басып тапочка етип кийеди;

☺ ҳәр еки адамның бири, қандай да бир жерге «өрт қәўипсизлигине жуўапкер»;

☺ жумыс ислеўи ушын дем алысқа (отпуск) шығады;

☺ бир тойда, бир гилемди айландырып еки рет тапсырады;

☺ биреўдиң сөзин жықпайын деп, өзин араққа жығады;

☺ бир қарызынан қутылыўы ушын екинши бир жерден қарыз алады;

☺ «Дамас»та айланып отырыў деген «ақыллы пикир»ди қарекең ойлап тапқан;

☺ автобуста танысын көрсе «яғ-аў, өзим төлеймен» деп, жол ҳақысын қосып төлейди;

☺ жигитлери жасы қырықтан өтсе де бас дүгистирип сәлемлеседи;

☺ тойлары қол шаппатлаўлар менен басланып, муш пенен жуўмақланады, соның ушын да бизиң қарекеңниң тойларын тамада баслап берип, милиция жуўмақлайды;

☺ полды краскилесе, гилемниң шетиндеги көринип турған жерлерин ғана краскилейди;

☺ жигитлери қолын жуўып болып, суўын шашына сүртеди;

☺ пайнеттен телефонға ақша салып болып, ақша түскенше узаққа кетип қалмай күтеди;

☺ бир қонақтан аўысқан дастурхан зая болмасын деп, екинши бир қонақларды шақырып, күтип жибереди.

Бөлимлер