«Қоңырат-Мойнақ» суў тармақларының ылғаллы қурылысы басланды

Қулақ еситкенди көз көрген заманда жасап атырмыз. «Нөкис-Қоңырат» магистрал асфальт жолының район орайына кире беристеги дәрбент, ай дала үлкен қурылыс майданшасына айланған. Ис басы шөлкем­лестириў басқышы қыйынлықтан аўыр. Урда-тут жумыс, ҳәрким өз иси менен бәнт. Не түрли маркадағы арнаўлы техникалар ҳәрекетте. Шүй-шүйине қағысқан аўыр жүк машиналары вагон-вагон полиэтилен трубаларды еле толық қоршалып, тегислеп үлгермеген майданшаға тасып атыр. Жүк көтериўши кранлар менен узын тумсықлы эксковаторлардың қыймылын көз илмейди. Кепсерлеў агрегатларының жарқылдысы көз қамастырады.

Дала шертегиндеги қурылыс штабының бағаналарына асыўлы ис қағазлары менен алдын-ала танысып, штаб баслығы, «Өзбекистан темир жоллары» акционерлик жәми­йети Қоңырат регионаллық темир жол узелиниң  баслығы Қудайназаров Бердақ Лепесбаевич пенен сәўбетлестик.

­ Ўақыт ғәниймет, бүгин жумыстың бесинши күни. Түбимизге келип турған 1200 миллиметрлик трубадағы «Түйемойын-Нөкис­Қоңырат» суў қубырынан суўды енди қурылатуғын еки суў сақлағышқа ағызып, төрт насос жәрдеминде 400 миллиметрлик полиэтилен трубада 101 километрлик узынлықтағы «Қоңырат-Мойнақ» суў тармағына жеткерип бериледи. Ели-хал­қымыздың өтиниш-тилеклери бойынша Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң республикамызға хызмет сапары менен келип, ирге тасын қалаған 20-январьдан берли ис қызған. Жумыс кес­темиз бойынша  суў  қурылысын  1-июльге питкерип, Мойнақ районы орайына күнине 7 мың кубметр таза ишимлик суўын жеткерип бериў нәзерде тутылған.

Қурылыстың сметалық нырқы 26,4 миллиард сум, буйыртпашы «Өзкоммуналхызмет», жойбарын «Өз­ком­муналжойбар» сызып, бас бөлип алып ислеўши етип «Өзбекистан темир жоллары» акционерлик жәмийети белгиленген. Суў қурылысының биринши гезегинде таза ишимлик суўы район орайына жеткерилип, жол бойындағы аўыллар менен елатлы пунктлерге алып барыў жумысларын иркинишсиз даўам етемиз...

СУЎ АПАРҒАН САЎАП ИС

Қыстың «бир тутам» күни, қуяш көк жийекке қарай қулдырайды. Қурылыс майданшасында дәслепки 400 миллиметрлик полиэтилен трубаларды  узыннан-шубай жал­ғастырып атырған кепсерлеўши жигитлерге ҳармасын айттық.

­ Ҳарма деген ҳалға қуўат, суў апарған дүньядағы ең саўап иске жатады,-дейди сантехник Дәўлетбай Бекимбетов ашық жүз бенен күлим шырай берип.

­ Полиэтилен трубаларды кепсерлеў темирге қарағанда қурамалы екен. Утюг деп аталыўшы агрегатын ислеўди Нөкистеги «Түйемойын»  суў басқармасынан қәнигелер келип үйретпекте.  Ҳәзирше еки утюгимиз бар. Ҳәр агрегатта 4 адамнан ислейди. Алдағы ўақытта утюгшилердиң санын көбейтемиз,-деп  узел тармақларын суў менен тәмийинлеўши инженер Муҳаммед Реймов исленип атырған жумыстың барысы менен бирме-бир таныстырып өтти.

Киши қуўатлылықтағы «Вольво» экс­коваторын уршықтай ийир­ген сурхандәрьялы Музаффар Маматқуловтың сөз рәмәўзинен өмири дүзде өткен, ҳақыйқый мийнет адамы екенин аңлаўға болады.

­ Э-ҳеӘ «Ташгузар-Байсын-Қумқорған», «Ан­грен-Пап» дейсең бе, жақынға шекем «Мискин»ге келетуғын тез жүрер электр поездына жол салдық. Бизлерге жүкленетуғын жумыс көлемин көз алдыңызға келтирип көриң, бир-бирине жал­ғас­қан полиэтилен трубаларды 1 метр 20 сантиметр тереңликте траншея қазып, ишине жатқарып ҳәм көмип кетиўимиз керек. Эксковаторымды техникалық жақтан күтип услағанлықтан саз, ўақыт пенен санаспай тынымсыз ислесек, белгиленген мүддетте Мойнаққа жеткеремиз,-дейди Музаффар қулшынып.

Қурылыс майданшасының мүйеш-мүйешин келтирип, еле қазықларын қағыўға үлгере алмай жүрген Қоңырат локомотив депосының қурылыс устасы Мақсет Алламбергеновты нивилери менен қолындағы жойбарға сығалап қараған жеринде ушыраттық.

­ Исене бериң, бир айланып келемен дегенше мына тақырлыққа  суў сақлағышлар менен насосларды қурып, жүк түсиретуғын майданшаларымызды аралықтағы жағдайға бола тез-тез өзгертип барамыз, -деп өзине исеним билдирди.

Не-не заманларды көзи көрген егеделерди тыңласақ, өмири дәрьяның жыққынын байлаў, жармышын қазыўға белдар жыйнап, ултанындағы топырағын сыртқа арқалап шығарғанларын еслеп сырнығады. Илим-техниканың жетискенликлерине сүйенген заманласларымыз жағысын таслап қашқан теңиз бойында жасаўшыларға таза ишимлик суўын полиэтилен трубаларда жеткериў ушын Мойнаққа қарай тартқан қәдемлерине сәтли сапар тилеймиз...

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ, "Еркин Қарақалпақстан" газетасы хабаршымыз. Қоңырат районы.

Бөлимлер