Үй телефонын қалай тарттырыўға болады?

Нөкис қаласында көплеген жаңа үйлер салынып, бурын болмаған көшелер пайда болмақта. Нәтийжеде оларды сымлы телефон байланысы менен тәмийинлеў мәселесиде жүзеге келип шықпақта. Усы себепли көпшилик пуқараларда үй телефонын тарттырыў, оны тартыў бойынша усы тараў қәнийгелерине беретуғын сораўлары да көп. Биз усы сораўларға жуўап алыў мақсетинде «Өзбектелеком» АК Қарақалпақстан Республикасы филиалы қәнийгелерине мүрәжат еттик ҳәм олардан төменде берилген сораўларымызға жуўаплар алдық. Сораўларға филиалдың қәнийгелери Мурат Балтабаев ҳәм Азамат Бижановлар жуўап берди.

Ҳәр бир хожалық ушын үй телефонын тартыў тәртип-қағыйдалары қандай?

- Үй телефонын қурыў ушын Нөкис қаласы бойынша, пуқаралар Ғәрезсизлик көшеси 110 жайға келип Нөкис қалалық телекоммуникация тармағы баслығы атына арза бериў арқалы мүрәжат етиўи мүмкин. Районларда болса районлық Телекоммуникация бөлимлерине келип хабарласыўына болады.
Телефон қурыў ушын пуқарадан Арза ҳәм сол мәнзилде есапта турған шахстың паспорт нусхасы талап етиледи. Барлық телекоммуникация тармақларында ҳәр күни (екшенби күнинен тысқары) азанғы саат 8:00 ден 11:00 ге шекем пуқараларды қабыллаў шөлкемлестирилген.
Телефон қурғызыўшы абонент үйине жақын жерде жайласқан бөлистириўши каробкадан телефон аппаратына шекемги аралықтағы байланыстырыўшы сымды абонент өз есабынан алады ҳәм абонентке бириктирип номер берилип абонент пенен шәртнама дүзиледи.

Мүрәжат жолланғаннан кейин оның орынланыў мүддети?
- Мүрәжат жолланғаннан кейин, мүрәжат көрип шығыў тәртиби техникалық мүмкиншилик үйренип шығылады ҳәм 15 күн ишинде толық көрип шығылады. Ҳәмде абонентке жазба жуўап хаты жибериледи.

Исеним телефоны?
- Мүрәжат ушын Нөкис қаласы бойынша исеним телефоны 222-52-33 халыққа хызмет көрсетпекте.

Нөкис қаласының қайсы аймақлары үй телефонлары менен қамтып алынған, қайсы аймақларында үй телефонлары тартылмаған?
- Ҳәзирги ўақытта Нөкис қаласының көплеп аймақлары сымлы телефон байланысы менен тәмийинленген болып 222, 223, 224, 225, 226, 229 -АТСлери яғный NEAX, HUAWEI ҳәм MSAN станциялары арқалы 33 000 нан аслам абонентлерге телефон байланыс хызметлери көрсетилип атыр. Қум аўыл, Таслақ, Алланияз Қаҳарман, Шадлы аўыл елатларын да телефонластырыў жумыслары алып барылмақта.

Нөкис қаласының қайсы аймақларына үй телефонын тартыў режелестирилген?
- «Ўзбектелеком» АКның «Кенг поласали уланиш тармоқларини кенгайтириш» проекти бойынша 2017-2021 жылларда Нөкис қаласы ҳәм районлардағы барлық аймақларды жоқары тезликдеги интернет, IP TV ҳәм байланыс хызметлери менен тәмийинлеў нәзерде тутылған.
Ҳәзирги күнде усы бағдарламас тийкарында Нөкис қаласы бойынша «Теле орай» МПЖ аймағына 608 сыйымлыққа ийе HUAWEI станциясы орнатылған болып хожалықларды байланыс тармағына жалғаў жумыслары алып барылмақта. Ҳәмде районлардағы аўыллық жерлерди телефонластырыў бойынша 31 дана киши сыйымлықтағы MSAN станциялары келтирилген. Монтажлаў жумысларын март айынан баслаў режелестирилген.

Ҳәзирги ўақытта үй телефонларының абонент төлемлериниң тарифлери қандай?
- Ҳәзирги ўақытта физикалық шахсларға үй телефонларының абонент төлемлери төмендегише:
Телефон орнатыў ушын бир мәрте төленетуғын төлеми 20700 сум ҳәм Айма-ай абонент төлеми 2350 сумды қурайды, усы абонент төлеми ишине 180 минут лимит бериледи, 180 минут лимиттен зият ҳәр бир минуты 12 сумнан баҳаланады.
1941-1945 жыллардағы урыс, байналминал урысы ҳәм Чернобиль апатшылығы нәгиранларынан бир мәрте төленетуғын төлеми алынбайды.

Интернет тармағын үй телефонынан жалғап алыў шәртлери (төлемлери)?
- Интернет тармағына жалғаныў бийпул болып абонент төлемлери пуқаралардың сайлаған тариф режелерине байланыслы. Барлық тариф режелери бойынша мағлыўматларды uztelecom.uz ҳәм uzonline.uz сайтлары арқалы танысыўға болады.

Үй телефонына төлемлерди төлеў орынлары (кассалары, мобиль қосымшалар)?
- Пуқаралар телефон байланыс хызметине төлемлерди ҳәм Интернет тармағына жалғаныў ушын төмендеги мәнзиллерге хабарласыўға болады:
Нөкис қаласы, Қарақалпақстан көшеси 7-жай (Узтелеком имараты);
Е.Алакөз 20-жай (бурынғы АРАЛ дүканы);
Беруний көшеси н/ж (223-АТС имараты).
Сондай-ақ, төлемлерди барлық PAYNET орынларында ҳәм мобиль телефон қосымшалары арқалы төлемлерди әмелге асырыўға болады.

- Халқымыз және бир жаңалық, пайтахтымызда жаңадан бой тиклеп атырған көп қабатлы жайларды FTTx технологиясы тийкарында телефонластырыў ҳәм халқымызға жоқары тезликтеги интернет ҳәм IP TV санлы телевидение хызметлерин көрсетиў мақсетинде 43,444 км узынлықтағы оптикалық байланыс кабеллер жатқызылып SWITCH қурылмалары орнатылды.
Абонентлерге сапалы хызмет көрсетиў мақсетинде, орайласқан «Call-Centr» яғный қысқа номери «1084» хызмети шөлкемлестирилген.
 

Сәўбетлескен журналист
Лола Қаллыханова

Бөлимлер