Диспансерде 303 наўқас сапалы емленип шықты

Нарколог шыпакерлеримиз халық пенен тығыз байланыста болыў ушын нәшебентлик ҳәм оның ақыбетлери ҳаққында шаңарақларға барып, медициналық сәўбетлер өткерип турады. Бул болса, өз нәўбетинде кеселликтиң алдын алыў ҳәм оған қарсы гүресиў илажлары есапланады. Сондай-ақ, жаслар ҳәм жас өспиримлер арасында «Саламатлық орайы» хызметкерлери менен биргеликте наркологиялық кеселликлер, оның келип шығыў себеплери ҳәм ақыбетлери бойынша өз-ара сәўбет алып барылмақта.

Бүгинги күнге диспансеримизде 303 наўқас сапалы емленип шықты. Өзбекистан Денсаўлықты сақлаў минис­трлигиниң арнаўлы қарары тийкарында наўқаслар айырым дәри-дәрмақлар менен бийпул емленеди, емлеўханадан шыққаннан кейин бәнтлигин тәмийинлеў мақсетинде социал-реабилитация ҳәм мийнет биржасы хызметкерлери биргеликте оларды жумысқа орналастырыўға жәрдем берип атыр.

Басқа раўажланған еллердиң статистикалық мағлыўматларына салыстырғанда, елимизде  жаслар менен ҳаял-қызлар арасында нәшебентлик иллетке жолыққанлар саны азшылықты қурайды. Бул өз нәўбетинде ҳаял-қызлар ҳәм жасларымыз саламатлығы турақлы итибарда екенлигинен дәрек береди.  Нәшебентликке қарсы гүрес тек шыпакерлердиң ўазыйпасы емес, себеби, бул иллеттиң  зыяны сол адамның өзине ғана емес, ал, пүткил шаңарағына, жәмийетке де тийеди. Сонлықтан, ҳәр биримиз өз саламатлығымызға биринши гезекте өзлеримиз жуўапкер екенлигимизди умытпайық.

Насиба ШРАЗОВА, 1-санлы Республикалық психо-неврологиялық диспансериниң нарколог-шыпакери.

Бөлимлер