ТашПМИ Нөкис филиалы қабыллаў комиссиясына енгизилген жаңалықлар менен танысың

Жоқары маманлықтағы кәсип ийелеўге талпынған жаслардың әйне сынақ мәҳәли. Қайсы жоқары оқыў орнына қәдем қояр екенбиз, жаслардың өз мақсетлери жолындағы талпынысларын көрип қуўанамыз. Олардың арасында қайсы қәнигеликлерде адам аз болар екен, деп ўақыт пайлап еки ойлы болып жүргенлер де бар. Булар ўақыттан уттырары анық. Ал, бир тоқтамда турып, шешиўши қарарға келип ҳүжжетлерин тапсырған абитуриентлер таярлықтың қызғын мәҳәлинде.

Президентимиздиң 2017-жыл 5-майдағы «2017-2018-оқыў жылында Өзбекистан Республикасының жоқары оқыў орынларына оқыўға қабыл етиў ҳаққында»ғы қарарына бола жоқары оқыў орынларына студентлерди қабыллаўда айырым жаңалықлар енгизилди. Әсиресе, медициналық жоқары оқыў орынларында мақсетли қабыллаў әмелге асырылады. Усы мақсетте республикамыздағы Ташкент Педиатрия медицина институты Нөкис филиалы қабыллаў комиссиясының таярлық жумыслары ҳәм айырым енгизилген жаңалықлар менен таныстық.

— Филиалымызға 6 қәнигелик ушын — емлеў, педиатрия, медикопрофилактика иси, стоматология, фармация ҳәм жоқары мағлыўматлы мийирбийкелик иси қәнигеликлерине ҳүжжетлер қабыл етилмекте. Филиалымыз Өзбекистан Республикасы медициналық жоқары оқыў орынлары арасында 6 қәнигеликке кадрлар таярлайтуғын бирден бир оқыў орны десек болады,- дейди қабыллаў комиссиясы жуўаплы хаткери Қуўаныш Дошмуратов. — Быйылғы оқыў жылынан баслап фармация қәнигелигине биринши мәрте ҳүжжетлер қабылланып атыр. Бул жаңа қәнигелик ушын 15 мәмлекетлик грант, 25 төлемли шәртнама тийкарында студентлер қабылланады.

Быйылғы оқыў жылы ушын филиалға улыўма 92 мәмлекетлик грант 193 төлемли шәртнама тийкарында абитуриентлер қабыл етилиўи режелестирилген. Абитуриентлер ҳәм олардың ата-аналары ушын қолай шараятлар жаратылды. Мәсләҳәт ҳәм руўхыйлық ханалары шөлкемлестирилди. Онда факультетлер, тәлим жөнелислери, қәнигеликлер ҳаққында мағлыўматлар бериўши баннер, буклетлер менен танысыў мүмкиншилигине ийе. Мәсләҳәт ҳәм руўхыйлық орайы қабыллаўға байланыслы статистикалық мағлыўматлар менен толық тәмийинленбекте. Абитуриентлер ҳәм ата-аналар ушын күтиў,  демалыў, аўқатланыў орынлары да ажыратылды.

Республикамыздағы медициналық жоқары оқыў орынларындағы жаңалықлардың бири — оқыў мүддетиниң қысқарғанлығы. Емлеў иси, педиатрия иси қәнигелиги 7 жылдан 6 жыл­ға, медикопрофилактика иси 6 жылдан 5 жылға қысқарды.

Және де айта кететуғын жаңалықлардың бири — грант тийкарында жергиликли орынларға мақсетли қабыллаў әмелге асырылады. Тийкарынан Қарақалпақстан Республикасында жасайтуғын ҳәм республикамыздағы колледж, акаде­миялық лицейлерди питкерген жаслар қабылланады. Мәселен, жасаў жайы Қарақалпақстан Республикасы аймағында болып, бирақ бас­қа ўәлаятлардағы орта арнаўлы оқыў орынларын питкерген жаслар бул имканиятларға ийе бола алмайды. Мақсетли қабыллаў емлеў иси, педиатрия, медикопрофилактика, стоматология, жоқары мағлыўматлы мийирбийкелик иси қәнигеликлерине әмелге асырылады. Демек, филиалымызда мәмлекетлик грант тийкарында Қарақалпақстан Республикасы жаслары билим алады. Егерде басқа ўәлаятлардан келип оқымақшы болған жаслар ең жоқары балл топласа да төлемли шәртнама тийкарында оқыйды. Булар ҳаққында ҳүжжетлерин тапсырып атырған жасларға, олардың ата-аналарына мағлыўмат берилип, түсиник жумыслары алып барылмақта.

Енди төлемли шәртнаманың асырылған ставкасы тийкарында қабыллаў тест сынақлары жуўмақлары шыққаннан кейин оқыў орнының имканиятына бола неше адам қабыл етилиўи анықланады. Тийкарғы төлемли шәртнамаға қабыллаў сызығынан кейин 1 балл­ға шекем 1,5 есе, 2 балл­ға шекем 2 есе, 3 балл­ға шекем 2,5 барабар, 4 балл­ға шекем 3 барабар арт­тырылған шәртнама төлеми белгиленди. Әлбетте, бул қабыллаўда избе-излик қатаң сақланады.  Мәселен, тийкарғы төлемли шәртнаманың ақырғы сызығы 135,4 болса 134,4 баллға шекем 1,5 барабар, 133,4 баллға шекем еки барабар, 132,4 баллға шекем 2,5 барабар, 131,4 баллға шекем 3 барабар етип белгиленди. Асырыл­ған төлемли шәртнаманың белгиленген муғдары тек биринши жылы 1-курс ушын төленеди. Кейин 2-курстан баслап тийкарғы төлемли шәртнама суммасы төлене береди.

Ҳақыйқатында да жаслықта алған билим, тасқа ойылған нағыстай беккем ҳәм узақты гөзлей алатуғыны турмыстан мәлим. Сол ушын перзентлеримизди жаслайынан илим-билимли етип тәрбияласақ, жәмийеттеги орны жоқары болары анық. Бул талпыныслардың тийкары усындай уллы мақсетлерге бағдарланған.


Б.КАРАМАТДИНОВА

Бөлимлер