Күйеўим 8 жылдан берли жумыссыз…

 Сәлем бердик, Кемпир апа! Күйеўим 8 жылдан берли жумыс ислемейди. Түрли сылтаў айтып, жумысқа кириўин кейинге сүрип киятыр. Ырасын айтсам, жумыс ислей берип, шаңарағымды баға берип, мен шаршадым. Не ислеўди де билмеймен, шаңарақ толық мениң мойнымда.

Тамара, 39 жасар.

– Сәлем Тамара қызым. Демек, қызым, сен шаңарақтан тысқары да қатты жуўапкершиликли болып кеткенсең. Ямаса, сен көп нәрсе қәлейсең, саған көп нәрсе керек – әсиресе пул. Күйеўиңниң еркек болыўына имканият бермегенсең. Егерде сен үйге көп таўып әкелип турсаң, онда оған сылтаў айтып жумыстан қашыўдан басқа ҳеш нәрсе қалмайды. 
Не ислеў керек? Егерде оны жуўапкершилик энергиясы менен суўғара берсең – ол жуўапкершиликли болады. Тамара қызым, сен сол ериншек, жуўапкерсиз күйеўиңди өмириңе қабыл етиўиң лазым. Ҳәм оның ҳаялы бол! Ҳәм сондай – пулсыз, кем тәмийинленген, жетип-жетпес өмириңди де қабыл ет. Қалай етип ериңди аяққа турғызасаң? Оның мойнына асыласаң! Ҳәм сонда ол аяғына турады. Бирден емес әлбетте, ол бир-еки мәрте жығылады, бирақ кейин турады. Оның мойнына асылыўың ушын сен күшли болыўың тийис. Ақырына шекем шыдаўың керек. Сары майсыз, помидор-қыярсыз, шоколадсыз… «Усығанам шүкир, бәри жақсы» деп, жасаўды даўам ете бересең. 
Ҳаял еки усыл менен күйеўине тәсир ете алады – муҳаббаты ҳәм ҳәлсизлиги. Сонда ер жуўапкершиликли болады. Усылар болмаса – сен күйеўиңди тәрбиялай алмайсаң.
Күйеўиң жумысқа араласыўы ушын сен не болмасын – аяқларыңды жерден алып, күйеўиңниң мойнына асыл. Бираз шыдап тур. Ол бир күни аш болады. Шаўқым салады. Ал, сен шыда. Тәбият биз ҳаялларды сондай етип жаратқан – бизлер шоқып-шоқып, ал ер адамлар урман-пурман тойып жейди. Олар ашлыққа шыдамайды ҳәм ақыры жумысқа атланады. Қалай болмасын!

Дерек: Saza.uz

Бөлимлер