Қоңыратта саўдагер қол бала «Қаратаў»ды 7000 сўмнан сатып атырған ўақтында усланды

Қоңырат районының С.Алланиязов көшесинде жасап келген пуқара Эльмира Бекимбетованың (исми өзгертилди) бир неше жылдан берли нызамсыз түрде спиртли ишимликлерди сатыў менен шуғылланып келгенлиги Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы СВБЖҳЖДЛҚГ Департаменти Қарақалпақстан Республикасы Қоңырат районы бөлими хызметкерлери тәрепинен өткерилген тексериў илажлары пайытында анықланды. 2017-жыл 25-май күни «Қоңырат саўда комплекси» ЖШЖ аймағында шөлкемлестирилген рейд пайытында Э.Бекимбетова пуқара Т.Мажитовқа 0,5 литрлик 96 шийше «Қаратаў» арағының ҳәр бирин 7000 сумнан жәми 672 мың сумға сатып атырған пайытында қолға алынған. Қоңырат районы темир жол СЭС ының 2017-жыл 29-майдағы 12-санлы баянламасына тийкарланып бул 96 шийше арақ ГОСТ 5863-90 талапларына жуўап бермейтуғыны анықланған.

Рейд пайытында Э.Бекимбетованың үйи көзден кеширилгенде жәми 736 000 сўмлық қолдан исленген арақлар, темир резбалы қақпақлар, спирт муғдарын өлшеўде пайдаланылатуғын ыдыс, воронка ҳәм қағаз желимлер бар екенлиги анықланып, айғақлы зат сыпатында алынды.

Э.Бекимбетованың бул нызамсыз ҳәрекетлери Қарақалпақстан Республикасы Ҳәкимшилик судында болып өткен суд мәжилисинде ҳәр тәреплеме көрип шығылып, оған тийисли жаза та­йынланды.

Қ.ЕРЖАНОВ,

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы СВБЖҳЖДЛҚГ Департаменти Қарақалпақстан Республикасы Қоңырат ра­йоны бөлими инспекторы, III дәрежели юрист

Дерек: «Еркин Қарақалпақстан» газетасы

Бөлимлер