Жалған исбилерменлик пенен шуғылланған «исбилермен» жазасын алды

Инсан өмиринде туўры жол менен турмыс кеширсе ҳеш қашан жүзи төмен болмайды, жәмийеттеги орны да жоқары болады, ал, наҳақлық пенен байлық арт­тырыўға бел байласа түбинде сыры әшкара болып жазаға тартылатуғынлығы тур­ған гәп.

Гезектеги суд ҳүкими менен танысар екенбиз, бы­йыл 40 жасын қарсылаған Ерназар Турдымуратовтың бурын да судланғанлығын оқып отырып не себеп оннан жуўмақ шығармағанлығына бас шайқаймыз. Бундай қыңыр ислер түбинде анықланып жазаға гирипдар болатуғынлығын аңламадыма екен яки бастырыўлы қазан солайынша қала береди, деп ойладыма екен! Ақыры ата-бабалар суўдың да сораўы бар, деген емес пе!

Ерназар Турдымуратов 2011-жылы апрель айынан 2012-жыл декабрь айлары аралығында «Мигом контакт», «Алгоритм контакт», «Трансфер контакт Нукус», «Шер Вега Строи Нукус», «Вега Авангард Сервис», «Нукус файр Трайд», «Турон Регионал Улгиржи база» жуўапкершилиги шекленген жәмийетлери басшылары өзге шахслар менен тил бириктирип бул жәмийетлердиң уставында көрсетилген жумыслар менен шуғылланбастан жалған исбилерменлик тийкарында нызамсыз түрде пул өткерип бул қаржыларды шәртнамада көрсетилген өнимлерди сатып алыўға жумсамай жал­ған исбилерменлик пенен шуғылланған.

Мәселен, ол түрли хожалық жүргизиўши субъектлер тәрепинен ҳәр түрли өнимлерди сатып алыў ушын жәмийет пенен шәртнама дүзген болса да шәртнамадағы көрсетилген өнимлерди сатып алыўға жөнетпестен өтирик мағлыўматлар менен «Мигом контакт» жуўапкершилиги шекленген жәмийети есап бетине 3 миллиард 619 миллион 988 мың сумлық товар пул айланысын әмелге асырған.

Қадағалаўға алынбайтуғын байлық арттырыўды мақсет еткен ол бундай ислерди тәкирарый түрде даўам еткен. Айтайық, түскен қаржының 80 процентин нақ­ластырып берип 5 процентин салық уйымларына, 1,1 процентин банк хызмети ушын, 13,9 процентин өз пайдасы ушын өз-ара бөлисип көп муғдарда саўда қағыйдасын бузған.

Және де ол аты аталған жуўапкершилиги шекленген жәмийетлериниң жумыс ислеген дәўириндеги бирлемши ҳүжжетлерин жынайы ис ҳәрекетлериниң ашылып қалмаслығы, алдыннан ғәрезгөйлик  нийетлерде болып әҳмийетли бухгалтерия ҳүжжетлерин тергеў уйымына тапсырмастан жоқ еткен.

Ерназардың жынаятлы ҳәрекетлери ақыр ақыбетинде паш болды. Мәмлекетимизде ҳәрекет етип турған нызам талапларына бола өз жазасын алды.

Б.ТӨРЕЕВА.  

Дерек: «Еркин Қарақалпақстан»

Бөлимлер