Президенттен «Каптива» алған экономика илимлериниң докторы Алишер Қурбанов пенен сәўбет

Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев өзиниң ҳәр бир шығып сөйлеўинде өсип кия­тырған жас әўлад тәрбия­сына айрықша дыққат қаратып, олардың заман талабына сай билим алыўы ушын барлық қала ҳәм аўылларда қолайлы шараятлар жаратыў зәрүрлиги ҳаққында айтып өтеди.

Әсиресе, сырт еллерде оқып ҳәм ислеп, ол жерде ис-тәжирийбе арттырған елимиз жасларының жетискенликлерине сүйсинип, оларды мәмлекетимизге қайтып алып келиў лазымлығына айрықша тоқтайды. Соңғы ўақытлары елимизде усындай жаслар­ға қаратылып атырған жоқары итибардың нәтийжесинде мәмлекетимиздиң көплеген жаслары өзлериниң туўылып өскен мәканларына қайта оралмақта. Усындай жаслардың бири Германияда аўыл хожалығы қәнигелиги бо­йынша магистр­лик, экономика бо­йынша докторлық илимий жумысын жақлап, он бир жыл даўамында ис-тәжирийбе арттыр­ған жерлесимиз Алишер Қурбанов болып табылады.

— 2009-жылы Германияның Вайнштейн университетинде магистрлик, 2014-жылы Магдебург университетинде докторлық илимий жумысымды табыслы қорғап шықтым,-дейди бизге Алишер Қурбанов. — Соның менен бирге, усы жыллар ишинде сол елдеги дән ҳәм палыз өнимлерин жетистириўши аўыл хожалығы фермасында, Найштадт-Айш қаласындағы ири шақлы малларды ҳасылландырыўшы шөлкемде стажёр, Хаундорфтағы аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеўши Троестер фирмасында ассис­тент, «AGROMAN SOLUTION UG» шөлкеминде атқарыўшы директор, Лейпцигте «IAK AGRAR CONSULTING GMBH» жойбардың менеджери болып жумыс иследим. 2017-жылы «Панаев фармс» фермер хожалығы баслығы Ислам Панаев Германияға семиннтал нәсилли қарамал сатып алыўға барды. Сонда мен оған 60 бас семиннтал нәсилли буўаз қашар, Австриядан 300 бас ешки сатып алыўда өз мәсләҳәтлерим менен жәрдемлескенмен. Сентябрь айында аўылға нәўбеттеги мийнет демалысына келгенимде, усы алып берген маллардың аўҳалын көриў мақсетинде фермер хожалығына барғанымда бул жердеги жумысларда өзгерис киргизиў шәрт ҳәм тәртипке салыў зәрүр болған илажларды көрдим. Әне, соннан баслап усы хожалықтың жумысларын дурыс шөлкемлестириў ҳәм экономикалық жақтан тәртипке салыў бойынша өзимниң мәсләҳәтлеримди берип, мененджер хызметин атқарып келмектемен. Ҳәзир бул хожалықтың шарўашылықтағы жағдайы әдеўир жақсы тәрепке өзгерди. Бәҳәрде сатып алып келинген қашарларымыз бузаўлап, олардың бас саны 130 бас­қа жетти. Сондай-ақ, фермада Голландиядан алып келинген гольштейн нәсилли қарамаллар да бағылмақта. Ҳәзирги күнлери олардың ҳәр биринен күнине орташа 20 литрден сүт саўып алынып, өзлеримизде қайта исленип, «Panamilk» маркасы менен 55 түрли сүт өнимлери таярланып саўда орынларына жеткерип берилмекте.

— Келешектеги ис режелериңиз...

— Президентимиз Ш.Мирзиёевтың 15-16-декабрь күнлери Қарақалпақстан Республикасына келген сапарында елимиз басшысы менен жүзбе-жүз ушырастым. Ол мениң шарўашылық тараўында енгизип атырған жаңалықларыма қанаатланып, өзиниң жүректен шыққан жыллы тилеклерин билдирди ҳәм «Каптива» маркалы автомашинаны саўға етти.  Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев ҳәм республика ҳүкиметиниң бундай жоқары исеними ҳәм қоллап-қуўатлаўы маған және де күш-жигер ҳәм көтериңки кейпият бағышлады. Алдағы ўақытлары да халқымыздың биз жасларға билдирип атырған исенимин ақлап шығып, елимизде аўыл хожалығы, соның ишинде мал шарўашылығының раўажланыўына өзимниң бар күш-жигерим, билим ҳәм ис-тәжирийбемди жумсайман. Мақсетим ­ Ўатанымыздың бир перзенти сыпатында илимде үйренген инновациялық жаңалықларды республикамыздың аўыл хожалығына кеңнен енгизиў ҳәм усы арқалы мәмлекетимиз экономикасының еле де алға қарай раўажланыўына өзимниң үлесимди қосыў, - дейди Алишер Қурбанов.

— Халқымызға қандай Жаңа жыл тилеклериңиз бар!

— Жоқарыда атап өткенимдей, мен он бир жыл даўамында Германияда оқып ҳәм ислеп, бирқанша турмыслық тәжирийбе арттырып қайттым. Сырт елде сизге оқып билим алыў ҳәм жумыс ислеў ушын қаншама қолайлы шараят жаратпасын, бәрибир туўылған жериңе жетпейди екен. Әсиресе, өзиң өнип-өсип камалға келген шаңарақта ата-ана ҳәм туўған-туўысқанлар, жақын ағайин, қоңсы-қоба ҳәм дос-яранлар менен Жаңа жылды күтип алыў маған зор кейпият бағышламақта. Илайым, бәрше ўатанласларымызға кирип киятырған 2018-жыл жаңа бахыт ҳәм табыслар алып келсин. Аспанымыз ашық, елимиз тыныш болсын!

 

Бөлимлер