Қарақалпақстанлы жас бағдарламашы тәрепинен мобиль телефонлар ушын жаңа ойын бағдарламасы ислеп шығылды

Жас тәжирийбели бағдарламашы Дамир Асаматдинов тәрепинен «Emoji Math»  атамасындағы мобиль ойын ислеп шығылды. Ойынды ислеп шығыўдан тийкарғы мақсет балалардың ақыл-ойын шынықтырыў, математика пәнин үйретиўге бағдарлаў болып табылады.Ойын 5 жастан жоқары жастағыларға арналған.

Ойынның ислеў анықламасы:  Ойын 5 бөлимнен  ибарат: қосыў, алыў, бөлиў, көбейтиў ҳәм аралас. Ойын қуўнақ мийўелер бағында ойналады. Мийўелер таўсылмайды, бирақ ойыншы қанша көп мийўе жеген сайын ойыншының тезлиги асып бара береди. Мийўелер үшлик болып түседи, солардан екеўи зәҳәрленген ҳәм биреўи зәҳәрленбеген. Зәҳәрленбеген мийўени таўыў ушын ойыншы тахтада көрсетилген математикалық сораўға дурыс жуўап таўып, дурыс келетуғын жуўап қатарындағы мийўе зәҳәрленбеген екенин билип алады. Ҳәр бир дурыс желинген мийўе ушын оң санлар менен ойнаса бир жулдызша, терис санлар менен ойнаса еки жулдызша саўға есабында бериледи. Бул жулдызшаларды зәҳәрленбеген мийўени билетуғын «emoji»ден сораў ушын яки болмаса билместен зәҳәрленген мийўени жеп қойған жағдайда зәҳәрин кесиў ислетсе болады. 

Жас бағдарламашы Дамирдиң айтыўына қарағанда ол математика пәнине қызыққанлығы ҳәм ҳоббийи себепли усы ойынды ислеп шығыўды мақул көрген. Сондай-ақ миллий софтвер санаатының раўажланыўына үлесин қосыў болып табылады. Келешекте, яғный жаңа жылдан баслап усы ойынға басқада қызықлы функцияларды қосыўды режелестирмекте. 

Ҳәзирги ўақытта аталған ойын бағдарламасы Google Play маркетке қойылды. Дамир тәрепинен исленген ойын бағдарламасын Плей Маркеттен жүклеп алып көриўди усыныс етемиз!

Бөлимлер