Нөкис районда караўсыз қалған зиярат орны (Төктаў)

Әзелден халқымызда тәрийхий рәўиятлар ҳәм әпсаналар көплеп табылады.
Бундай әпсаналар тийкарында қандайда бир шынлық ҳәм ҳақийқатлық  бар екенлиги бизге мәлим.
Нөкис районда жайласқан  «Төк таў» ҳаққында  китаплардан ҳәм аўыздан-аўызға өтип, жүрген әпсаналарды көп еситкенбиз. Сизди бул «Төк таў» менен таныстырмай, сол таўда жайласқан  «Омарбаба» зиярат орнының бүгинги күндеги ашынарлы жағдайы ҳаққында сөз етпекшимиз.

Жергиликли халықтың бизге берген мағлыўматларына қарағанда «Төк таў» да жайласқан бул зиярат орны әсирлерге тийисли болып, әтирапы неше жыллардан берли абаданластырылмаған, ал сол жердеги зиярат шийқшысыныӊ үйи болса бир аҳўалға келип қалған.

Биз бул орынды үйрениў ўақтында, шийықшы менен жақыннан сәўбетте болдық:
Бул орын тарийхий орын, өткен жыллар даўамында зияратшылардың изи үзилмейтуғын еди, бүгинге келип олардын саны сийреклесип кетти. Себеби бул жер итибардан шетте қалып кетти, район ҳәкимиятына бир неше мәртебе мүрәжат қылдық, бирақ нәтийже жоқ. Зияратшылар мына мениң жасап атырған үйиме де кириўге қорқады. Бәҳәр ҳәм қыс мәўсимлеринде жаўын-шашын, қар өтип кетеди. Гөне ошаққа от жағып, келген зияратшыларға «Oмарбаба»  ҳаққында айтып берип, қуран оқып күним өтип атыр»-дейди.

Зияратқа арба изи жол менен барар екенбиз минген көлигимиз батпақтан зорға шығып мәнзилге жетти. Биз зиярат әтирапында зардуштийлик динине байланыслы көринислерди де көрдик.

Үй қасында балық сақланатуғын ҳәўиз болса итибарымызды тартты, лекин оның кимге тийисли екенлигине анықлиқ киргизе алмадық.
Бүгинги күнде ишки туризимди раўажландырыў, соныӊ ишинде зиярат туризиминиң қайта тиклениўи ҳәм бар зиярат орынларына итибар қаратыўдай жумыслар қызғын алып, барылып атырған бир ўақытта, Нөкис районы ҳәкимиятының ҳәм абаданластырыў басқармаларының не ушын «Омар баба» тәрийхий зиярат орнына итибар аўдармаятқаны бизди ойландырды.

Султанбек  Зияев

Бөлимлер