Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаўда ҒХҚның роли

Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитетинде жергиликли ғалаба хабар қураллары менен бирге Республикамыздағы бир қатар басқарыў органларының мәлимле хызмети ўәкиллериниң қатнасыўында «Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаўда ғалаба хабар қуралларының роли» темасына бағышланған баспасөз конференциясы болып өтти.

Конференцияны Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети баслығының орынбасары М.Жоллыбеков алып барды.

Онда Өзбекстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитетиниң ўәкили Х.Шеримбетов ҳәмҚарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитетиниң тийисли бөлим баслықлары менен қәнигелери жәмәәт тәрепинен тараўда алып барылып атырған жумыслары туўралы кеңнен баянат жасады.

Атап өтилгениндей, Қарақалпақстан Республикасы ҳайўанатлар ҳәм өсимликлер дүньсына жүдә бай. Мине, усы Ана тәбиятымыздың ажыралмас бөлеги болған ҳайўанатлар ҳәм өсимликлер дүньсын қорғаў бағдарында Өзбекстан Республикасының нызамлары, Ҳүкимет қарарлары тийкарында комитет тәрепинен көлемли жумыслар алып барылмақта.

Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитетиниң Биокөптүрлилик ҳәм қорғалатуғын тәбийғый аймақларды қорғаў бөлиминиң бас қәнигеси Т.Төрениязовтың берген мағлыўматларына болаРеспубликамыздың мәмлекетлик тоғай қорлары аймақларында ҳәм басқа да орынларында юридикалық ҳәм физикалық шахслар тарепинен өсимликлер ҳәм ҳайўанатлар дүньясынан нызамсыз түрде пайдаланыў ҳалатлары да ушраспақта. Усы ҳалатларға өз гезегинде комитет тәрепинен нызам ҳүжжетлеринде белгиленген шаралар көрилмекте.

Атап айтқанда, бул бағдарда бир ғана 2019 жылдын усы дәўирине шекемги аралықта 175 пуқараға 29 428 633.35 сум жәрийма салынып, 158 пуқарадан 26 388 701.35 сум өндирип алынды. Соның ишинде, 81 пуқараға 63 973 471 сум зыян есапланып, 70 пуқарадан 55 130 388 сум муғдарында жәрийма пулы өндирип алынды.

Сондай-ақ, бундай жумыслар Республикамыздың суў ҳәм жер ресурсларын және жер асты байлықларын қорғаў бағдарында да қызғын даўам етпекте.

Комитет тәрепинен Атмосфера ҳаўасын қорғаў, соның ишинде, турақлы ҳәм көшпели дәреклерден шығатуғын зыянлы шығындылар, оннан келип шығатуғын физикалық ҳәм химиялық тәсирлердиң алдын алыў бағдарында да избе-из жумыслар әмелге асырылмақта.

Бәримизге белгили болғанындай, атмосфера ҳаўасына тасланатуғын зыянлы шығындылардың 60%ти автотранспортларға туўра келеди. Усы ҳалатларды қадағалаў мақсетинде ҳәр жылы Республика аймағында «Таза ҳаўа» режесиниң 2 басқышы өткерилип келинбекте.

 Сондай-ақ, пуқараларымыз тәрепинен турмыслық шығындыларды,  фермер хожалықлары тәрепинен ғәлле ҳәм басқа да егислик майданларда қалған сабан ҳәм қамысларды нызамсыз өртеп атмосфера ҳаўасын патаслаў ҳалатлары да ушраспақта. Бул ҳалатларды сапластырыў ҳәм олардың алдын алыў бағдарында да комитет қатаң жумыс алып бармақта.

ҒХҚ ўәкиллери атап өткениндей, қала ҳәм район орайларында, әсиресе, пайтахтымыз нөкис қаласы аймағында турмыслық шығындылардың тәртипсиз жыйналып қалыў жағдайларының да ушырасып атырғаныны да әйне ҳақыйқат.

Бул бағдарда Қарақалпақстан Республикасында Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 2-окьбрдеги «Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 18 майдағы «Турмыслық шығындылар менен байланыслы жумысларды әмелге асырыў системасын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы 787-санлы қарары тийкарында избе-из жумыслар әмелге асырылмақта.  Атап айтқанда, соңғы ўақытта турмыслық шығындыларды жыйнаў ҳәм алып кетиў менен шуғылланатуғын мәкемелелер қадағалаўға алынып, көп қабатлы турақ жай аймақларындағы ҳәм жәмийетлик орынлардағы шығынды таслаў бункерлери менен урналарының саны кескин арттырылмақта.

– Бүгинги баспасөз конференциясын өткериўдеги  тийкарғы  мақсет – халқымыздың, әсиресе  жас  аўладтың  ана тәбиятымызға болған түсинигин, көз қарасын ҳәм экологиялық мәдениятын раўажландырыў,  қоршаған  орталықты   қорғаў, оның  ресурсларынан  ақылға урғас пайдаланыў бойынша жүргизилип атырған жумысларды кең жәмийетшиликке, соның ишинде, ҒХҚна  жеткериўден  ибарат, – дейди Комитеттиң  жәмийетшилик ҳәм ғалаба ҳабар қураллары менен ислесиў бөлиминиң баслығы  У.Мырзаназарова.

Баспасөз конференциясының жуўмағында ҒХҚ ўәкиллери өзлерин қызықтырған сораўларға жуўаплар алды ҳәмРеспубликамызда Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бағдарында алып барылып атырған жумыслар бойынша өз пикир-усынысларын билдирди.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Мәлимлеме хызмети

Бөлимлер