Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда келеси бес жылда 8 үлги жойбардағы балалар бақшасын қурылады"

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТЫҢ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЙЛАЎШЫЛАРЫ МЕНЕН УШЫРАСЫЎДАҒЫ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ (9-бөлим)

Алтыншыдан, Көмирдиң өзине түсер баҳасын ҳәм сатып алыў қунын пәсейтиў, сондай-ақ, қыс мәўсиминде бул бойынша алып сатарлық етиўди, баҳаның тийкарсыз артып кетиўин сапластырыў бойынша қосымша илажлар бағдарламасы ислеп шығылмақта.

Бағдарламада гүзги-қысқы мәўсимде елимиздиң районларында ҳәм аўыллық жерлерде көмирге болған талапты қанаатландырыў, халықты көмир менен үзликсиз тәмийинлеў, оның өзине түсер баҳасын ҳәм тутыныўшыларға жеткерип бериў қәрежетлерин азайтыў бойынша комплексли илажлар нәзерде тутылады. Соның ишинде, халыққа және де қолайлылық жаратыў мақсетинде «Қарақалпақ көмир жеткериўши» унитар кәрханасы тәрепинен көмирди мәҳәллелерге алып барып тарқатыў жолға қойылады. Кәрхананың барлық көмир қоймаханалары төлемди плас­тикалық карточкалар арқалы әмелге асыратуғын терминаллар менен тәми­йинленеди.

Жетиншиден, Қала ҳәм аўыл халқының электр энергиясынан пайдаланыўын және де жақсылаў бағдарламасы таярланбақта.

Бул мәселе бойынша биз өткен дәўирде, әлбетте, үлкен жумысларды әмелге асырдық. Бирақ жаңа өндирис кәрханаларының пайда болыўы, халықтың санының көбейип атырғаны талап ҳәм зәрүрликтиң артыўына себепши болмақта.

Ислеп шығылып атырған бағдарламада бул бағдардағы жумысларды Қарақалпақстан Республикасында да избе-из даўам еттириў нәзерде тутылмақта. Атап айтқанда, төмен кернеўдеги электр тармақларын модерниза­циялаў, электр тармақлары үскенелеринен пайдаланыў мүддетлерин созыў, электр узатыў тармақларының қуўатлылығын арттырыў ҳәм басқа да илажлар белгиленеди.

Атап айтқанда, Қарақалпақстан Республикасында келеси бес жылда 806 километрлик электр тармағы ҳәм 241 трансформатор пунктин қурыў ҳәм реконструкциялаў режелестирилмекте.

Сегизиншиден, Мектепке шекемги билимлендириў мәкемелерин реконс­трукциялаў ҳәм модерниза­циялаў бағдарламасы таярланбақта.

Ҳәр бир ата-ана өзиниң баласын жақсы тәрбия беретуғын, мектепке пуқта таярлайтуғын балалар бақшасына бериўди қәлейди, әлбетте.

Бул бағдарламада үлги жойбардағы бақшаларды қурыў, олардың материаллық-техникалық базасын беккемлеў, жоқары маманлықтағы педагоглар менен тәмийинлеў, оқытыў ҳәм тәрбия процесслерине заманагөй усылларды енгизиў, улыўма, жас баланы саламат ҳәм бәркамал етип тәрбиялаў ушын не зәрүр болса, олардың барлығы нәзерде тутылмақта.

Қарақалпақстан Республикасында келеси бес жылда  8 үлги жойбардағы балалар бақшасын қурыў, 93 мектепке шекемги билимлендириў объектин реконс­трукциялаў ҳәм ири оңлаў мөлшерленбекте.

Тоғызыншыдан, Базарларды реконструкциялаў ҳәм модернизациялаў, саўда системасын жетилистириў бағдарламасы ислеп шығылмақта.

Бул бағдарламада келеси бес жылда Қарақалпақстан Республикасының Нөкис қаласы, Тахтакөпир, Қара­өзек, Шымбай, Беруний, Кегейли, Елликқала, Қанлыкөл районлары орайларындағы дийқан базарларын реконструкциялаў режелестирилмекте.

Оныншыдан, Пенсионерлерге медициналық хызмет көрсетиўди буннан былай да жақсылаў бағдарламасын ислеп шығыў жуўмақланбақта.

Бәршемиздиң өсип камал­ға келиўимиз ушын қолынан келген шараятты жаратып берген, елимиздиң бүгинги табысларына мүнәсип үлес қосқан ҳүрметли ветеранларымыздың алдында биз бәрқулла қарыздармыз. Оларға итибар ҳәм ғамқорлықты және де күшейтиў — әне сол қарызымызды өтеў жолындағы киши бир қәдем, болып табылады. Ҳәр қандай жәми­йетте де кексе әўлад ўәкиллерине қатнас, оларға ҳүрмет-иззет көрсетиў сол жәмийеттиң жетиклик дәрежесин белгилейтуғын өлшем екенин ҳеш қашан умытпаўымыз керек.

Таярланып атырған бағдарламада 2016-2021-жылларда пенсионер, майып, жалғыз баслы қариялар ҳәм халықтың кем тәмийинленген қатламларына медициналық-социаллық жәрдем көрсетиў системасын жетилистириў ҳәм және де раўажландырыў бойынша анық илажлар нәзерде тутылмақта.

Бул бойынша бәринен бурын «Нураный» қорының статусын ҳәм абырайын арт­тырыўға, оның ўәлаятлық ҳәм республикалық структураларының штат бирликлерин көбейтиўге, материаллық-техникалық базасын беккемлеўге айрықша әҳмийет бериледи.

Ҳәр бир қала ҳәм районда қордың бөлимлерин шөлкемлестириў нәзерде тутылмақта. Олардың нәтийжели жумыс алып барыўы ушын өз алдына ханалар ажыратыў, хызметкерлерди бюджет есабынан мийнет ҳақы менен тәмийинлеў тәртиби енгизиледи.

Шавкат Мирзиёев: «Мен тек ғана өзбек халқының емес, бәлким қарақалпақ халқының да перзентимен!» >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Гейде мен өзим, аграр ирригатор болмағанымда, бәлким шайыр боларма едим, деп ойлап қаламан">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда кейинги бес жылда 13 триллион 300 миллиард сумлық инвестиция өзлестирилди">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда соңғы бес жылда 6 мың 500 жаңа киши бизнес субъекти шөлкемлестирилды" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 120 жаңа кәрхана шөлкемлестириледи">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда улыўма нырқы дерлик 213 миллион доллар болған 8 инвестициялық жойбар әмелге асырылады" >>>>

Шавкат Мирзиёев: " 2017-жылы Нөкис қаласында 20 көп қабатлы турақ жай қурылады" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда шетки аймақлардың халқы ушын 12 жаңа жөнелис шөлкемлестириледи" >>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда келеси бес жылда 8 үлги жойбардағы балалар бақшасын қурылады">>>>

Шавкат Мирзиёев: "Қарақалпақстанда 16 кәрханада импорт орнын басатуғын дәри қуралларын ислеп шығарыў жолға қойылады"
 

Бөлимлер