Алтын дәўирдиӊ қәлбеки студентлери!

  Студентлик алтын дәўир. Бул бахытқа ерисиў ҳәзирги дәўирде ҳәр бир жас әўладтыӊ тилеги есапланады. Студент бул ким? Усы сораўга ҳәр бир студент ҳәр түрли жуўап береди. Базы биреўлери ўатанымыздыӊ келешегимиз десе, ал басқалары дурыслы жуўап қайтара алмайды. Не деген арзу-әрманлар менен студентик бахтына ериседи, бирақ кеўлиндегидей билимди ала алмайды. Буған ким айыплы? Базылар биринши нәўбетте муғаллим ямаса студент айыплы деўи мумкин, ал басқалары болса тек муғаллим дейди. Өзимниӊ пикиримнен келип шығып айтатуғын болсам студенттиӊ дурыслы тәлим алмаўына “жазылмаған нызам" лар ҳәм оларды жазыўшы басшылар айыплы деп ойлайман. Бул “жазылмаған нызам" лар биринши нәўбетте муғаллимлердиӊ жумыс ислеў принциплериниӊ бузылыўына ҳәм студентлер алдында абыройыныӊ түсиўине алып келеди. Студентлердиӊ алдында жүзи төмен болып қалады. Оқыў жылы басланыўдан жан дүнясы менен мийнет етип, жанын пидә етип оқыйтуғын студентлер жуўмақлаўшы сынақ ўақтында “жазылмаған нызамлар” бойынша оқымай жүрген “ақыллылар” менен бирдей баллға ийе болады. Ҳәм бул инсапсызлықлар студентлердиӊ ашыўыныӊ шығыўына, оқыўға деген интасыныӊ жоқ болып кетиўине алып келеди. Ҳәзирги заман талабы бойынша ягный “жазылмаған нызам”дағыдай арқан болмаса аспанға ушсаӊда, жерге түссеӊде, я аспанға қарап үрсеӊде пайдасы жоқ. Усыны түсинген студентлердиӊ көпшилиги “қәлбеки” студентлер қатарына қосылып барабереди, ал инсапсызлар студент арқасында байып отырады. “Еки айғыр айқасса ортасында тай өлер” деп халқымыз бийкарға айтпағанындай бул жерде тек муғаллимлерге қыйын, еки ортада қалады. Бул мақаламды оқып атырған студентлерден илтимасым: Алтынлықтан қәлбеки студентлердыӊ қатарына қосылмаўыӊызды ҳәм өз кәсибиӊиздиӊ жетик маманы болып жетисиўиӊизди сорап қаламан.

Рамазан Сарсенбаев

Бөлимлер