Қарақалпақстан Республикасының барлық районлари ҳәкимлерине семинар шөлкемлестирилди

Нөкис районы «Қырантаў» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы Дән ҳәм собықлы егинлер илимий изертлеў институты Қарақалпақстан илимий тәжирийбе станциясында «Қарақалпақстанда егилетуғын ҳәм мәмлекетлик сорт сынаўынан өтип атырған жергиликли,  Краснодар селекциясына тийисли гүзги бийдай сортлары» атамасында семинар шөлкемлестирилди. Бул ҳаққында ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайты хабар берди.

Семинарға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Бакслығының Аўыл ҳәм суў хожалығы мәселелери бойынша орынбасары С.Хожаметов ҳәм республикамыздың ҳәм барлық район ҳәкимлери қатнасты.

Семинарда атап өтилгениндей,  халқымыздың дән өнимлерине болған талабын өзимизде жетилистирилген өним есабынан канаатландырыў бағдарында әҳмийетли жумыслар әмелге асырылмақта. Бийдай тәрбиясы агротехникалық илажларға сай шөлкемлестирилген жағдайда ғана жоқары зурәәт алынатуғынын дийқанларымыз жүдә жақсы биледи. Соңғы жыллары республикамызда ғәлле жетистириўди көбейтиў ҳәм ықлымға колайлы жоқары зүрәәтли сортларды таңлап егиў бойынша кең көлемдеги әмелий жумыслар алып барылып атыр. Бул зүрәәтликтиң артыўына да тәсир етпекте.

Өзбекстан Республикасында бүгинги күнде егис мүддети,  егис нормасы,  минерал төгинлер,  кеселлик ҳәм зыянкеслерге,  қурғақшылықка,  дән төгинлерине,  шорға,  жығылып қалыўға,  гүзги жумсақ бийдайдың 50 ҳәм қатты бийдайдың 7 сорты мәмлекетлик реестрге киргизилип егиўге усыныс етилген.

Усылардан төмендеги бийдай сортлары Карақалпақстанда кең тарқалған. «Марс-1» сорты,  «Аср» сорты,  «Звезда» сорты,  «Давр» сорты,  «Краснодарская-99» сорты,  «Восторг» сорты,  «Первица» сорты ҳәм «Алексеич» сортларын қарақалпақстанда ушратыўмызға болады.

Илаж соңында семинар қатнасыўшылары тәрепинен келеси жылда аймағымызда егилетуғын ғәлле сорты анықлап алынды.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Мәлимлеме хызмети

Бөлимлер