Қоңыратдa «Әдиллик сейили» болып ѳтти

2019-жыл 19-сентябрь күни Қоңырат районы «Туркистан» МПЖ аймағындағы Санаат кәсип-ѳнер колледжинде «Әдиллик сейили» болып ѳтти. 
Сейилди ѳткериўден баслы мақсет халқымыздың социаллық корғаўға мүтәж қатламын қоллап қуўатлаў, «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет кѳрсетиўи керек» деген идеяны алға сүрген ҳалда пуқараларға кѳшпели тәризде хызмет кѳрсетиўден ибәрат болды.
Инсән ѳмириниң ҳәр бир қәдеминде ол ямаса бул тараўлары менен байланыслы ҳәрекетинде мәмлекет уйымларына дус келиўи анық. Сейилде де бәрше тараў хызметкерлери пуқаралардың мүрәжатларын қабыл етти. 
Солар қатарында Қоңырат районы Мәмлекетлик хызметлер орайы тәрепинен 150 ден аслам мүрәжатлар қабылланып, көшпели тәртипте мәмлекетлик хызметлер көрсетилди. 
Сондай-ақ, сол жердиң өзинде 3 жеке тәртипте исбилерменлик субъекти сыпатында Орай тәрепинен дизимге алынды. 
Бир тәрепте кѳргизбели қураллар, бир тәрепте миллий саз-әсбапларда шертилип атырған сазлар, районлық кѳркем ѳнер орайы тәрепинен таярланған концерт бағдарламасы бәрше-бәршеси байрамға ѳзгеше сән бағышлады. 
«Әдиллик сейили» кѳтериңки рухта байрамланды!

Бөлимлер